ulama-ulama ku

ulama-ulama ku

Sila Pilih Bahasa Yang Anda Suka =)

Khamis, 31 Mei 2012

APA YANG KITA FIKIR KETIKA MENGAMBIL AIR SEMBAHYANG??DARI KITA BERDIAM KOSONG, NIATLAH DENGAN YANG BAIK BAIK…

➊ . Kᴇᴛɪᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴜʀ, ʙᴇʀɴɪᴀᴛʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ,
❝ Yᴀ Aʟʟᴀʜ, ᴀᴍᴘᴜɴɪʟᴀʜ ᴅᴏsᴀ ᴍᴜʟᴜᴛ ᴅᴀɴ ʟɪᴅᴀʜᴋᴜ ɪɴɪ ❞.


➋ . Kᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴀsᴜʜ ᴍᴜᴋᴀ, ʙᴇʀɴɪᴀᴛʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ,
❝ Yᴀ Aʟʟᴀʜ, ᴘᴜᴛɪʜᴋᴀɴʟᴀʜ >ᴍᴜᴋᴀᴋᴜ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ᴋᴇʟᴀᴋ, Jᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ Kᴀᴜ ʜɪᴛᴀᴍᴋᴀɴ ᴍᴜᴋᴀ ᴋᴜ ɪɴɪ ❞.Rabu, 30 Mei 2012

Jᴀᴡᴀᴘᴀɴ Tᴏᴋ Gᴜʀᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴀs

Dᴜᴀ ᴀᴋʜʙᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ (29 Mᴇɪ 2012) ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ɢʜᴀɪʀᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴀᴍᴇʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴜᴋᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜғᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴀᴜ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʜᴜᴋᴜᴍ. Kᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴇʟᴀs ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ sᴀʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴀᴍᴇʀᴋᴀɴ sᴀʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀᴋᴇᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ᴅᴀɴ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ.


Sᴀʏᴀ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜsᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ sʏᴀʀᴀᴛ “Isʟᴀᴍ”ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴍᴜᴢᴀᴋᴀʀᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ Uᴍɴᴏ. Sᴏᴀʟɴʏᴀ, ᴀᴘᴀ ᴘᴀʏᴀʜɴʏᴀ sʏᴀʀᴀᴛ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ᴋᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ? Aᴅᴀᴋᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴɢsᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Isʟᴀᴍ sᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀsᴍɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ sᴀᴛᴜ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴛᴀɴ ᴅɪ sɪsɪ Uᴍɴᴏ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ sɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Uᴍɴᴏ? Tɪᴅᴀᴋᴋᴀʜ ɪᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ʜᴀᴛɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴋʀᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟɪᴅᴀʜ? Jᴜsᴛᴇʀᴜ, sᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ UMNO ɪᴋʀᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀsᴍɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅᴀsᴀʀ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ Isʟᴀᴍ.


Sᴀʏᴀ ᴋɪʀᴀ, ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜғᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ʟɪᴅᴀʜɴʏᴀ ᴍᴇɴɪʟᴀɪ ʜᴀᴛɪ sᴀʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ  ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ, sᴇʜᴀʀᴜsɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇᴢᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪsᴛɪǫᴏᴍᴀʜ. Cᴜʙᴀ ғᴀʜᴀᴍɪ sɪᴋᴀᴘ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ SAW ʏᴀɴɢ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴀᴋʜɪʀ ʜᴀʏᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴜɴᴅᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴊᴜᴋᴀɴ ᴋᴀᴜᴍ Mᴜsʏʀɪᴋɪɴ ᴀɢᴀʀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ sᴇʀᴜᴀɴ Isʟᴀᴍ. Nᴀʙɪ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʏᴀᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ, ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋʜᴛᴀ ʙᴜᴋᴀɴ sᴇᴋᴀʟɪ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀʟɪ. Aᴅᴀᴋᴀʜ Nᴀʙɪ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ ᴀᴛᴀᴜ ɪsᴛɪǫᴀᴍᴀʜ? Mᴀᴋᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ɪsᴛɪǫᴀᴍᴀʜ.

KEZALIMAN BASHAR AL ASSAD PASTI AKAN TUMBANG


Tɪᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ Aʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴛɪ, sᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ɪᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ, ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ, ᴛᴜᴍʙᴜʜ-ᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴅᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ. Hᴇʙᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍᴀɴᴀ sᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ sᴜᴅᴀʜ ᴀᴊᴀʟɴʏᴀ ɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴛɪ. Wᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ sᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ 'ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇsɪ', 'ʜᴀɪᴡᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀʙɪsᴀ', 'ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ', 'ᴘᴀʟɪɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ' ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ʟᴀɪɴ, ᴍᴀᴛɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪɴʏᴀ ᴡᴀʟᴀᴜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ, ʜᴀᴛᴛᴀ ᴅɪ ᴀɴɢᴋᴀsᴀ sᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ. Tᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ʙᴇᴍᴀᴍᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ sᴇʀɪɴɢ ʟᴜᴘᴀ, sᴇᴍᴀsᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʟᴍᴜ-ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇʀᴛᴀ ᴀᴋʜʟᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ, ᴘᴀsᴛɪ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴀsᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ sᴀᴛᴜ ᴋᴜᴀsᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇsᴀʀ ᴅᴀʀɪ sᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪ, ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴜᴀsᴀ Aʟʟᴀʜ Tᴀᴀʟᴀ, Tᴜʜᴀɴ sᴇᴍᴇsᴛᴀ ᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ PAS ᴛᴇʀɪᴍᴀ DAP ?
Mᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴜs ᴍᴇɴᴅᴇsᴀᴋ, ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ PAS ᴛᴇʀɪᴍᴀ DAP ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʙᴜʜᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ Isʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴄɪᴛᴀ-ᴄɪᴛᴀ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ PAS. 


Mᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀʏᴀɴ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴊᴀᴡᴀʙᴀɴ ɪɴɪ ʙᴇʀɢᴜɴᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ɪɴsᴀғ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛᴇʀᴛᴜᴛᴜᴘ ʀᴀᴘᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅᴇɢɪʟ ᴅᴀɴ ᴇɴɢɢᴀɴ: 


Selasa, 29 Mei 2012

Monolog hatikuAᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “ᴀsᴛᴀɢʜғɪʀᴜʟʟᴀʜ” ᴛᴀᴘɪ ʜᴀᴛɪ ᴍᴀsɪʜ ɢᴇᴍᴀʀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴋsɪᴀᴛ.
Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “ᴡᴀ ᴀᴛᴜʙᴜ ɪʟᴀɪʜ” ᴛᴀᴘɪ ᴊᴀsᴀᴅ ᴍᴀsɪʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴏsᴀ sᴀᴍᴀ.
Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “ᴡᴀ ɴᴀᴅɪᴍɴᴀ ʏᴀ Aʟʟᴀʜ” ᴛᴀᴘɪ ᴋᴇsɪʟᴀᴘᴀɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴀsɪʜ ᴋᴜᴜʟᴀɴɢɪ.

Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “sᴜʙʜᴀɴᴀʟʟᴀʜ” ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴɢʜᴀʏᴀᴛɪɴʏᴀ.
Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ” ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ᴍᴀsɪʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀsʏᴜᴋᴜʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜʀɴɪᴀᴀɴNʏᴀ.
Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “Aʟʟᴀʜᴜᴀᴋʙᴀʀ” ᴛᴀᴘɪ ᴄɪɴᴛᴀᴋᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴅᴜɴɪᴀ.

Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “ᴍᴀ ғɪ ǫᴀʟʙɪ ɢʜᴀɪʀᴜʟʟᴀʜ” ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀsɪʜ ᴀᴅᴀ ʀᴜᴀɴɢ ᴅɪ ʜᴀᴛɪᴋᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪɴsᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʜᴀʟᴀʟ.
Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ “ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ ʟᴀʏᴀᴋ ᴋᴇ sʏᴜʀɢᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴀᴋᴜ ᴛᴀᴋ sᴀɴɢɢᴜᴘ ᴋᴇ ɴᴇʀᴀᴋᴀMᴜ” ɴᴀᴍᴜɴ ᴀᴋᴜ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ sᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴋᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴀsᴀ ᴘᴇᴅɪʜ ᴀᴘɪ ɴᴇʀᴀᴋᴀ.

Aᴋᴜ ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴋᴜ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛɪMᴜ,
Nᴀᴍᴜɴ ᴀᴍᴀʟᴋᴜ ᴛᴀᴋ sᴇɪʀɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀᴋᴜ.

Aᴋᴜ ᴍᴀʟᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴇᴘᴀsᴀɴɢ ᴍᴀᴛᴀ ᴋᴜʀɴɪᴀᴀɴMᴜ ɪɴɪ,
Kᴇʀᴀɴᴀ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀʟɪʀ sᴇᴀᴋᴀɴ-ᴀᴋᴀɴ sɪᴀ-sɪᴀ.
Aᴋᴜ ᴍᴀʟᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴜᴅᴀʜ ʟᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴘ ᴀɪʀ ᴍᴀᴛᴀ,
Kᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪɴɢᴋᴀʜ ʟᴀᴋᴜ ᴘᴇᴍɪʟɪᴋɴʏᴀ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴋᴇsᴀʟ.
Bᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴋᴜ ᴍᴀʟᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴀɴɢ ʙᴜʀᴜɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋɪᴄᴀᴜ,
Kᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴋᴜ ɪɴsᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴏᴅᴀɪ ᴅᴏsᴀ..
Sᴇᴅᴀɴɢ sᴀɴɢ ʙᴜʀᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪsᴇɴᴛᴜʜ ᴡᴀʟᴀᴜ sᴇᴋᴇʟᴜᴍɪᴛ ᴅᴏsᴀ.


Rabu, 23 Mei 2012

.Bᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ : ᴀɴᴛᴀʀᴀ Isʟᴀᴍ ᴅᴀɴ Jᴀʜɪʟɪʏʏᴀʜ
Pᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴛᴇʀᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʜᴜʀᴜғ Rᴀ Jɪᴍ Bᴀ. Gᴀʙᴜɴɢᴀɴ ᴛɪɢᴀ ʜᴜʀᴜғ ʙᴇʀᴍᴀᴋsᴜᴅ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ sᴇsᴜᴀᴛᴜ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴀɴ sᴇsᴜᴀᴛᴜ. Dɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴀsʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ Aʀᴀʙ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ sᴇʙᴀɢᴀɪ Rᴇᴊᴀʙ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀsᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ sᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴏᴋᴏᴋ-ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴋᴜʀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴛᴜᴍʙᴀɴɢ. Mᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴄᴀʀᴀ. Aɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ:

Dɪʜᴀʀᴀᴍᴋᴀɴ ʙᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ.
Mᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴇᴍʙᴇʟɪʜᴀɴ ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ ᴛᴇʀɴᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ "Aᴛʜɪʀᴀʜ".


Pᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ Aʟ-Qᴜʀᴀɴ. Aʟ-Qᴜʀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʙᴜᴛ ʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ʜᴀʀᴀᴍ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀsᴋᴀɴ sᴇᴄᴀʀᴀ ᴋʜᴜsᴜs ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴀᴋsᴜᴅᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ.

Fɪʀᴍᴀɴ Aʟʟᴀʜ SWT:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}
[التوبة: 36]
Mᴀᴋsᴜᴅ : Sᴇsᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ᴅɪ sɪsɪ (ʜᴜᴋᴜᴍ) Aʟʟᴀʜ SWT ɪᴀʟᴀʜ ᴅᴜᴀ ʙᴇʟᴀs ʙᴜʟᴀɴ (ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ) ᴅᴀʟᴀᴍ Kɪᴛᴀʙ Aʟʟᴀʜ sᴇᴍᴀsᴀ Dɪᴀ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀɴʏᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴏʀᴍᴀᴛɪ. Kᴇᴛᴇᴛᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴜʀᴜs, ᴍᴀᴋᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴɪᴀʏᴀ ᴅɪʀɪ ᴋᴀᴍᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ-ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ɪᴛᴜ (ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴɢɢᴀʀ ʟᴀʀᴀɴɢᴀɴNʏᴀ) ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴɢɪʟᴀʜ ᴋᴀᴜᴍ Kᴀғɪʀ Mᴜsʏʀɪᴋ sᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴇʀᴀɴɢɪ ᴋᴀᴍᴜ sᴇʟᴜʀᴜʜɴʏᴀ. Sᴇsᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ Aʟʟᴀʜ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ-sᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴀǫᴡᴀ.                  [Aᴛ-Tᴀᴜʙᴀʜ: 36]


Selasa, 22 Mei 2012

Dᴇʙᴀᴛ Usᴛᴀᴢ ᴠs Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ-Isᴜ Aᴜʀᴀᴛ


Assalamualaikum semua sahabt2 ana di blog ini....update terbaru ni  ambik dari rakan facebook ana..so ana kongsi  di blog...moga ianya manfaat untuk kita semua...jom kita saksikan (baca) perdebatan antara Ustaz dan si gadis liberal-isu yang x asing dengan kita sebagai muslimah...iaitu 'AURAT'


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Sᴀʟᴀᴍ ᴜsᴛᴀᴢ…..sᴏʀʀʏ ғᴏʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙɪɴɢ ʏᴏᴜ…I ᴊᴜsᴛ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴀsᴋ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ғʀᴏᴍ ʏᴏᴜ…!!”


Usᴛᴀᴢ :
“Oᴋ sɪʟᴀᴋᴀɴ……ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ…”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Usᴛᴀᴢ ɪᴛ ɪs ᴛʀᴜᴇ……ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ ɴɪ ᴊᴀʜᴀᴛ….?Isnin, 21 Mei 2012

►Ahlan Wa Sahlan ya Rejab!!◄


Assᴀʟᴀᴍᴜᴀʟᴀɪᴋᴜᴍ


✍ Hᴀʀɪ ɪɴɪ 30 ᴊᴀᴍᴀᴅɪʟ ᴀᴋʜɪʀ...ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ sᴜᴅᴀʜ 1 ʀᴇᴊᴀʙ...ɪᴛᴜ ᴛᴀɴᴅᴀ Bᴜʟᴀɴ Isᴛɪɢʜғᴀʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ...اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان

“Aʟʟᴀᴀʜᴜᴍᴍᴀ ʙᴀᴀʀɪᴋʟᴀɴᴀᴀ ғɪɪ Rᴀᴊᴀʙᴀ ᴡᴀ Sʏᴀ’ʙᴀᴀɴᴀ ᴡᴀ ʙᴀʟʟɪɢʜɴᴀ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴᴀ.”
~Yᴀ Aʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛɪʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴅᴀɴ Sʏᴀᴀʙᴀɴ ᴅᴀɴ sᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇ ʙᴜʟᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ~Aʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴍᴀsɪʜ ʟᴀɢɪ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ Aʟʟᴀʜ SWT ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴜᴘᴋᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ ɪɴɪ ɪᴀɪᴛᴜ REJAB ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɪsᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɪsᴛɪᴡᴀ..

Ahad, 20 Mei 2012

Kisah Ulama' dan Pramugari
Seorang ulamak sedang berada di dalam sebuah kapal terbang untuk ke sebuah negeri. 

Apabila tiba waktu solat, dia pun ke tandas untuk berwudhuk. 

Oleh kerana tandas di dalam kapalterbang terlalu kecil, maka beliau terpaksa membuka pintu tandas itu ketika berwudhu.

Tatkala beliau mengangkat salah satu dari kakinya ke tangki (washing basin), seorang peramugari telah ternampak perbuatan ulamak itu dan menegurnya.

Peramugari: (dengan suara dikeraskan..) Tuan tidak boleh memasukkan kaki ke dalam tangki tu, sebab ia akan mengotorkan tangki.

Ulamak: (dengan suara lembut dan penuh rendah diri…) Berapa kali saudari mencuci muka saudari dalam satu hari?

Peramugari: (dengan sifat angkuh…) Kebiasaannya sekali atau dua kali dalam sehari.

Ulamak: (dengan sifat bersahaja….) Saya mencuci kaki saya lima kali dalam sehari, bererti kaki saya lebih bersih dari muka saudari...

Jumaat, 11 Mei 2012

"Adakah anda semua pernah bermimpi melihat diri anda berbogel?"Dᴀʟᴀᴍ sᴀᴛᴜ ᴋᴜʟɪᴀʜɴʏᴀ, Tᴜᴀɴ Gᴜʀᴜ Dᴀᴛᴏ’ Dʀ. Hᴀʀᴏɴ Dɪɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴋᴜʟɪᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴛᴀɴʏᴀᴀɴ...:: 


"Aᴅᴀᴋᴀʜ ᴀɴᴅᴀ sᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴍɪᴍᴘɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴅɪʀɪ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀʙᴏɢᴇʟ?" Sᴇᴍᴜᴀ ʜᴀᴅɪʀɪɴ ᴛᴇʀsᴇɴᴛᴀᴋ. TG ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ sɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴍɪᴍᴘɪ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴀɴ. Tɪᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴀɴɢᴋᴀᴛ. TG ʙᴇʀɪsᴛɪɢʜғᴀʀ. 


Imam Masjidil Haram Sheikh Sudais
TG ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ᴅɢɴ sᴀᴛᴜ ᴋɪsᴀʜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴋɪsᴀʜ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀʀɪ ᴍᴀᴊᴀʟᴀʜ ᴀʀᴀʙ. Dᴀʟᴀᴍ ᴍᴀᴊᴀʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ sᴀᴛᴜ ᴡᴀᴡᴀɴᴄᴀʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ Iᴍᴀᴍ Mᴀsᴊɪᴅɪʟ Hᴀʀᴀᴍ Sʜᴇɪᴋʜ Sᴜᴅᴀɪs. Ahad, 6 Mei 2012

Pesanan buat dia yang saya gelar sahabat :)


ᔕᗩYᗩ ᗷᑌKᗩᑎ ᔕᗩᕼᗩᗷᗩT YᗩᑎG ᔕETIᗩ ᔕEᑭEᖇTI ᗩᗷᑌ ᗷᗩKᗩᖇ 
ᗰEᗰᗷEᑎᗩᖇKᗩᑎ ᔕEGᗩᒪᗩ KᗩTᗩ-KᗩTᗩ ᖇᗩᔕᑌᒪᑌᒪᒪᗩᕼ ᕼIᑎGGᗩ ᗪIGEᒪᗩᖇ ᗩᔕ-ᔕIᗪᗪIᑫ ᔕᗩYᗩ TᗩK ᔕEᗷᗩIK ᗷEᒪIᗩᑌ ᗰEᑎYEᗰᗷᑌᑎYIKᗩᑎ KEᔕᗩKITᗩᑎ ᕼᗩᑎYᗩ KEᖇᗩᑎᗩ
 TIᗪᗩK ᗰᗩᕼᑌ ᔕᗩᕼᗩᗷᗩTᑎYᗩ Gᑌᔕᗩᖇ.


ᔕᗩYᗩ ᗷᑌKᗩᑎ ᔕᗩᕼᗩᗷᗩT ᔕEᑭEᖇTI ᗩᒪI ᗷIᑕᗩᖇᗩᑎYᗩ ᑭEᑎᑌᕼ ᕼIKᗰᗩᕼ KEᗷIᒍᗩKᔕᗩᑎᗩᗩᑎᑎYᗩ ᗪIᗩKᑌI ᖇᗩᔕᑌᒪᑌᒪᒪᗩᕼ ᕼIᗪᑌᑭᑎYᗩ ᔕEᗷᗩGᗩI ᗰᑌKᗰIᑎ ᗷEᖇᗰᑌᒪᗩ ᔕᗩᗩT ᑌᔕIᗩ ᗰᗩᔕIᕼ ᗰEᑎTᗩᕼ ᕼIᑎGGᗩKᗩᑎ ᑕIᑎTᗩ 
ᖴᗩTIᗰᗩᕼ ᗩᘔ-ᘔᗩᕼᖇᗩ ᗰEᑎᒍᗩᗪI ᗰIᒪIKᑎYᗩ.


ᔕᗩYᗩ ᗷᑌKᗩᑎ ᔕᗩᕼᗩᗷᗩT ᔕEᕼEᗷᗩT ᑌᗰᗩᖇ ᗩᒪ-KᕼᗩTTᗩᗷ ᕼᗩTIᑎYᗩ ᑕᗩIᖇ 
KEᖇᗩᑎᗩ ᗷᗩᑕᗩᗩᑎ ᗩᒪ-ᑫᑌᖇᗩᑎ ᔕᗩYᗩ ᒍᑌGᗩ TᗩK ᔕEᗷEᖇᗩᑎI ᗪIᗩ ᗪIGEᒪᗩᖇ ᗩᒪ-ᖴᗩᖇᑌᑫ KEᖇᗩᑎᗩ KETEGᗩᔕᗩᑎᑎYᗩ ᗪᗩᒪᗩᗰ ᗰEᑎᒍᗩGᗩ ᗩGᗩᗰᗩ ᔕEᗪᗩᑎGKᗩᑎ ᔕᗩYᗩ? 


ᔕᗩYᗩ ᗷᑌKᗩᑎ ᔕᗩᕼᗩᗷᗩT ᗷEᖇᑭEᖇIᗷᗩᗪI ᕼEᗷᗩT ᗷᗩK ᑌTᕼᗰᗩᑎ 
ᕼIᑎGGᗩ ᖇᗩᔕᑌᒪᑌᒪᒪᗩᕼ ᔕᗩᑎGGᑌᑭ ᗰEᑎYEᖇᗩᕼKᗩᑎ ᗪᑌᗩ ᑭᑌTEᖇIᑎYᗩ 
KEᑭᗩᗪᗩ Iᑎᔕᗩᑎ ᗷEᖇGEᒪᗩᖇ ᘔᑌᑎᑌᖇᗩIᑎ IᑎI. 


ᔕᗩᕼᗩᗷᗩT,
 ᗰEᖇEKᗩ IᑎI ᔕᗩᕼᗩᗷᗩT YᗩᑎG ᗪIᒍᗩᑎᒍIKᗩᑎ ᔕYᑌᖇGᗩ ᔕEᗪᗩᑎGKᗩᑎ ᔕᗩYᗩ..
 ᗰᗩᔕIᕼ TEᖇKOᑎTᗩᑎG-KᗩᑎTIᑎG ᗪᗩᒪᗩᗰ ᗰEᗰᗷEᑎTᑌK ᗪIᖇI EᑎTᗩᕼ ᗷᗩGᗩIᗰᗩᑎᗩ TIᗰᗷᗩᑎGᗩᑎ ᗩᒪ-ᗰIᘔᗩᑎ KEᒪᗩK ᑌᔕᗩᕼᒪᗩᕼ ᗰEᑎGᕼᗩᖇᗩᑭKᗩᑎ KEᔕEᗰᑭᑌᖇᑎᗩᗩᑎ ᗪᗩᖇIᑭᗩᗪᗩ ᔕᗩYᗩ ᔕEᗷᗩᗷ ᗪIᖇI ᔕᗩYᗩ TᗩK ᗰᗩKᔕᑌᗰ 
ᗰᗩᗩᖴKᗩᑎ ᔕᗩYᗩ ᗩᑎᗪᗩI ᗩᗪᗩ ᔕIᒪᗩᑭ ᗪᗩᑎ ᔕᗩᒪᗩᕼ.http://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.comhttp://www.emocutez.com

~Uwais Al-Qarni, Menjadi Sebutan Penduduk Langit~


Pᴀᴅᴀ ᴢᴀᴍᴀɴ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ S.A.W, ᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴍᴀᴛᴀ ʙɪʀᴜ, ʀᴀᴍʙᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇʀᴀʜ, ᴘᴜɴᴅᴀᴋɴʏᴀ ʟᴀᴘᴀɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ, ʙᴇʀᴘᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴛᴀᴍᴘᴀɴ.


Kᴜʟɪᴛɴʏᴀ ᴋᴇᴍᴇʀᴀʜ-ᴍᴇʀᴀʜᴀɴ. Dᴀɢᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴇʟ ᴅɪ ᴅᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ sᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ sᴜᴊᴜᴅɴʏᴀ. Tᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀɴᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴋɪʀɪɴʏᴀ.


Aʜʟɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ sᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴀɴɢɪs, ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴇʟᴀɪ ᴅᴀɴ sᴜᴅᴀʜ ᴋᴜsᴜᴛ ʏᴀɴɢ sᴀᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴀᴛᴜɴʏᴀ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴɴʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ sᴇʟᴇɴᴅᴀɴɢ. Tɪᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪʀᴀᴜᴋᴀɴ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ,ɴᴀᴍᴜɴ sᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʟᴀɴɢɪᴛ.


Tᴀᴛᴋᴀʟᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢɴʏᴀ ʜᴀʀɪ Kɪᴀᴍᴀᴛ, ᴅᴀɴ ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ sᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅɪsᴇʀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀsᴜᴋɪ Sʏᴜʀɢᴀ, ᴅɪᴀ ᴊᴜsᴛᴇʀᴜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴀɢᴀʀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴀʜᴜʟᴜ sᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪsᴜʀᴜʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ sʏᴀғᴀ'ᴀᴛɴʏᴀ.


Tᴇʀɴʏᴀᴛᴀ Aʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɪᴢɪɴ ᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ sʏᴀғᴀ'ᴀᴛ ʙᴀɢɪ sᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ǫᴀʙɪʟᴀʜ Rᴏʙɪ'ᴀʜ ᴅᴀɴ ǫᴀʙɪʟᴀʜ Mᴜᴅʜᴏʀ, sᴇᴍᴜᴀ ᴅɪᴍᴀsᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ Sʏᴜʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴢɪɴ-Nʏᴀ.


Dɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 'Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ' sɪᴀᴘᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ...SAVE PALESTINE

SAVE PALESTINE

buat diriku


♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.
"jadikanlah dirimu mawar yang menyeri & menguntum dijalan da'wah & biarkan mawar itu terpaksa melukai tangan-tangan untuk merasai harumnya kasih Allah"
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.

"sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.." (As-Saff ayat 4)

manusia adalah insan kerdil yang sentiasa melakukan kesilapan... berdampinglah kamu dengan insan-insan yang mampu menasihatimu apabila kamu melakukan kesalahan... serta insan yang mampu menerima teguran apabila dia melakukan kesilapan... kerana manusia itu dicptakan saling memerlukan antara satu sama lain...

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥
menikmati HIDUP hari ini seolah2 HARI TERAKHIR...
Sehingga kita akan berDAMAI dengan semua orang..
memberikan KEBAIKAN dan yang TERBAIK..
kepada orang2 yang DEKAT kita...
Dan karena KEBAIKAN kita tersebut...
Maka orang lainpun akan MEMBALAS kebaikan...

Disitulah KEBAHAGIAAN......
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..
Jika SENDIRI janganlah merasa sepi, ada ALLAH yang sedang mengawasi.

Jika SEDIH janganlah dipendam di hati, ada ALLAH tempat berbagi.

Jika SUSAH janganlah merasa pilu, ada ALLAH tempat mengadu.

Jika GAGAL jangan berputus asa, ada ALLAH tempat meminta.

Jika BAHAGIA janganlah menjadi lupa, ada ALLAH tempat memuja.
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbabaa Laa Tuyigh Quluubanaa Ba’da Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

Ertinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 7)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi ‘Ala Diinik

Ertinya: “Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.” (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa ‘Alaa Thaa’atik

Ertinya: “Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.” (HR. Muslim)

*******************************************

ya Allah bagi lah ketenangan pada diri yang lemah ini..

buat diri ini,ku ingin berpesan:
"jangan bersedih dan jangan berputus asa..masih ada masa selagi masih ada nyawa"
buat diri ku..

ku ingin menyatakan betapa tingginya harapan ibu melihat kau berjaya..
Buat diriku,

ku ingin berpesan supaya kau tabah dalam perjuangan,berani mengharungi mehnah dan ujian..

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.