ulama-ulama ku

ulama-ulama ku

Sila Pilih Bahasa Yang Anda Suka =)

Ahad, 6 Mei 2012

~Uwais Al-Qarni, Menjadi Sebutan Penduduk Langit~


Pᴀᴅᴀ ᴢᴀᴍᴀɴ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ S.A.W, ᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴍᴜᴅᴀ ʙᴇʀᴍᴀᴛᴀ ʙɪʀᴜ, ʀᴀᴍʙᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇʀᴀʜ, ᴘᴜɴᴅᴀᴋɴʏᴀ ʟᴀᴘᴀɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ, ʙᴇʀᴘᴇɴᴀᴍᴘɪʟᴀɴ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴛᴀᴍᴘᴀɴ.


Kᴜʟɪᴛɴʏᴀ ᴋᴇᴍᴇʀᴀʜ-ᴍᴇʀᴀʜᴀɴ. Dᴀɢᴜɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇᴍᴘᴇʟ ᴅɪ ᴅᴀᴅᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ sᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ sᴜᴊᴜᴅɴʏᴀ. Tᴀɴɢᴀɴ ᴋᴀɴᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀɴɢᴀɴ ᴋɪʀɪɴʏᴀ.


Aʜʟɪ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ sᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇɴᴀɴɢɪs, ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴇʟᴀɪ ᴅᴀɴ sᴜᴅᴀʜ ᴋᴜsᴜᴛ ʏᴀɴɢ sᴀᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇɴᴜᴛᴜᴘ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴀᴛᴜɴʏᴀ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴɴʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ sᴇʟᴇɴᴅᴀɴɢ. Tɪᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜɪʀᴀᴜᴋᴀɴ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ,ɴᴀᴍᴜɴ sᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ʟᴀɴɢɪᴛ.


Tᴀᴛᴋᴀʟᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢɴʏᴀ ʜᴀʀɪ Kɪᴀᴍᴀᴛ, ᴅᴀɴ ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ sᴇᴍᴜᴀ ᴀʜʟɪ ɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅɪsᴇʀᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀsᴜᴋɪ Sʏᴜʀɢᴀ, ᴅɪᴀ ᴊᴜsᴛᴇʀᴜ ᴅɪᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴀɢᴀʀ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅᴀʜᴜʟᴜ sᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪsᴜʀᴜʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ sʏᴀғᴀ'ᴀᴛɴʏᴀ.


Tᴇʀɴʏᴀᴛᴀ Aʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ɪᴢɪɴ ᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ sʏᴀғᴀ'ᴀᴛ ʙᴀɢɪ sᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ ʙɪʟᴀɴɢᴀɴ ǫᴀʙɪʟᴀʜ Rᴏʙɪ'ᴀʜ ᴅᴀɴ ǫᴀʙɪʟᴀʜ Mᴜᴅʜᴏʀ, sᴇᴍᴜᴀ ᴅɪᴍᴀsᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ Sʏᴜʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪᴢɪɴ-Nʏᴀ.


Dɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ 'Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ' sɪᴀᴘᴀʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ...Tɪᴅᴀᴋ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɴʏᴀ, ᴀᴘᴀᴛᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ. Bᴀɴʏᴀᴋ sᴜᴀʀᴀ-sᴜᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴛᴇʀᴛᴀᴡᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ, ᴍᴇɴɢᴏʟᴏᴋ-ᴏʟᴏᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ.


Tɪᴅᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜɴʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴊᴜᴋ, sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄᴜʀɪ sᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴜᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ᴜᴍᴘᴀᴛᴀɴ, ᴄᴇʟᴀᴀɴ ᴅᴇᴍɪ ᴄᴇʟᴀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ.


Sᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ, sᴇᴏʀᴀɴɢ ғᴜǫᴏʜᴀ' ɴᴇɢᴇʀɪ Kᴜғғᴀʜ, ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ɪɴɢɪɴ ᴅᴜᴅᴜᴋ ʙᴇʀsᴀᴍᴀɴʏᴀ. Oʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪɴʏᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴇʟᴀɪ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀᴅɪᴀʜ. Nᴀᴍᴜɴ, ʜᴀᴅɪᴀʜ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴛᴀᴅɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ sᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ. Uᴡᴀɪs ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ:


"Aᴋᴜ ᴋʜᴜᴀᴛɪʀ, ɴᴀɴᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ᴀᴋᴜ, ᴅᴀʀɪ ᴍᴀɴᴀ ᴀᴋᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ɪᴛᴜ? Kᴀʟᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴊᴜᴋ ᴘᴀsᴛɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴄᴜʀɪ."


Uᴡᴀɪs ᴛᴇʟᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʏᴀᴛɪᴍ. Bᴇʟɪᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ sᴀɴᴀᴋ sᴀᴜᴅᴀʀᴀ, ᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ʜᴀɴʏᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴜᴀ ʀᴇɴᴛᴀ ᴅᴀɴ ʟᴜᴍᴘᴜʜ ᴛᴜʙᴜʜ ʙᴀᴅᴀɴɴʏᴀ. Hᴀɴʏᴀ ᴘᴇɴɢʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴋᴀʙᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀsɪʜ ᴛᴇʀsɪsᴀ.


Bᴀɢɪ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴɴʏᴀ sᴇʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ, Uᴡᴀɪs ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴇᴍʙᴀʟᴀ ᴋᴀᴍʙɪɴɢ. Uᴘᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ-ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ʜᴀʀɪᴀɴɴʏᴀ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ. Aᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴇʙɪʜᴀɴ, Uᴡᴀɪs ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴛᴇᴛᴀɴɢɢᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍɪsᴋɪɴ ᴅᴀɴ sᴇʀʙᴀ ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ.


Kᴇsɪʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢᴇᴍʙᴀʟᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴀᴡᴀᴛ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴍᴘᴜʜ ᴅᴀɴ ʙᴜᴛᴀ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴘᴇɴɢᴀʀᴜʜɪ ᴋᴇɢɪɢɪʜᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀʜɴʏᴀ. Dɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴜᴀsᴀ ᴅɪ sɪᴀɴɢ ʜᴀʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜɴᴀᴊᴀᴛ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ʜᴀʀɪɴʏᴀ.


Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ Isʟᴀᴍ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ sᴇʀᴜᴀɴ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ S.A.W ᴛɪʙᴀ ᴋᴇ ɴᴇɢᴇʀɪ Yᴀᴍᴀɴ. Sᴇʀᴜᴀɴ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴜᴋ ᴘɪɴᴛᴜ ʜᴀᴛɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴀʜ Aʟʟᴀʜ, Tᴜʜᴀɴ Yᴀɴɢ Mᴀʜᴀ Esᴀ, ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ sᴇᴋᴜᴛᴜ ʙᴀɢɪ-Nʏᴀ.


Isʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴅɪᴅɪᴋ sᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴇᴍᴇʟᴜᴋɴʏᴀ ᴀɢᴀʀ ʙᴇʀᴀᴋʜʟᴀᴋ ʟᴜʜᴜʀ. Pᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ʜᴀᴛɪ Uᴡᴀɪs. Aᴘᴀʙɪʟᴀ sᴇʀᴜᴀɴ Isʟᴀᴍ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅɪ ɴᴇɢᴇʀɪ Yᴀᴍᴀɴ, ɪᴀ sᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋɴʏᴀ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ sᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ʜᴀᴛɪ Uᴡᴀɪs sᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇʀɪɴᴅᴜᴋᴀɴ ᴅᴀᴛᴀɴɢɴʏᴀ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ.


Bᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇᴛᴀɴɢɢᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍᴇʟᴜᴋ Isʟᴀᴍ, ᴘᴇʀɢɪ ᴋᴇ Mᴀᴅɪɴᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴊᴀʀᴀɴ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ S.A.W sᴇᴄᴀʀᴀ ʟᴀɴɢsᴜɴɢ. Sᴇᴋᴇᴍʙᴀʟɪɴʏᴀ ᴅɪ Yᴀᴍᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ Isʟᴀᴍ.


Aʟᴀɴɢᴋᴀʜ sᴇᴅɪʜɴʏᴀ ʜᴀᴛɪ Uᴡᴀɪs ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ sᴇᴛɪᴀᴘ ᴛᴇᴛᴀɴɢɢᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ Mᴀᴅɪɴᴀʜ. Mᴇʀᴇᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴛᴀᴍᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴀsɪʜ Aʟʟᴀʜ ᴘᴇɴɢʜᴜʟᴜ ᴘᴀʀᴀ Nᴀʙɪ, sᴇᴅᴀɴɢ ᴅɪᴀ sᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴋᴇsᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ.


Kᴇᴄɪɴᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ ᴍᴇɴᴜᴍʙᴜʜᴋᴀɴ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴀɴɢ ᴋᴇᴋᴀsɪʜ. Nᴀᴍᴜɴ ᴀᴘᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜɴʏᴀ ʙᴇᴋᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ Mᴀᴅɪɴᴀʜ. Lᴇʙɪʜ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ sᴇᴅᴀɴɢ sᴀᴋɪᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪʀᴀᴡᴀᴛ. Sɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴀᴡᴀᴛ ɪʙᴜɴʏᴀ sᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴀᴅᴀᴀɴɴʏᴀ ɴᴀɴᴛɪ?


Dɪᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʀᴀɴɢ Uʜᴜᴅ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ S.A.W ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ ᴅᴀɴ ɢɪɢɪɴʏᴀ ᴘᴀᴛᴀʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪʟᴇᴍᴘᴀʀɪ ʙᴀᴛᴜ ᴏʟᴇʜ ᴍᴜsᴜʜ-ᴍᴜsᴜʜɴʏᴀ. Kʜᴀʙᴀʀ ɪɴɪ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴘᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜᴀɴ Uᴡᴀɪs.


Dɪᴀ sᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇᴍᴜᴋᴜʟ ɢɪɢɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴀᴛᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴘᴀᴛᴀʜ. Hᴀʟ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴜᴋᴛɪ ᴋᴇᴄɪɴᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ, sᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ ɪᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ.


Hᴀʀɪ ʙᴇʀɢᴀɴᴛɪ ᴅᴀɴ ᴍᴜsɪᴍ ʙᴇʀʟᴀʟᴜ, ᴅᴀɴ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀʙᴇɴᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ʜᴀsʀᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴇɴᴅᴀᴍ ʟᴀɢɪ. Uᴡᴀɪs ᴍᴇʀᴇɴᴜɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪ, "Bɪʟᴀᴋᴀʜ ɪᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ Nᴀʙɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ᴡᴀᴊᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴇᴋᴀᴛ?"


Bᴜᴋᴀɴᴋᴀʜ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ɪʙᴜ ʏᴀɴɢ sᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ sᴀɴɢɢᴜᴘ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ sᴇɴᴅɪʀɪ. Hᴀᴛɪɴʏᴀ sᴇʟᴀʟᴜ ɢᴇʟɪsᴀʜ sɪᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀɪɴᴅᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ.


Aᴋʜɪʀɴʏᴀ, ᴘᴀᴅᴀ sᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ Uᴡᴀɪs ᴍᴇɴᴅᴇᴋᴀᴛɪ ɪʙᴜɴʏᴀ. Dɪᴀ ᴍᴇʟᴜᴀʜᴋᴀɴ ɪsɪ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ɪᴢɪɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴅɪᴘᴇʀᴋᴇɴᴀɴᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇɴᴢɪᴀʀᴀʜɪ Nᴀʙɪ S.A.W ᴅɪ Mᴀᴅɪɴᴀʜ.


Sᴀɴɢ ɪʙᴜ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴜᴢᴜʀ, ᴍᴇʀᴀsᴀ ᴛᴇʀʜᴀʀᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇʀᴍᴏʜᴏɴᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ. Bᴇʟɪᴀᴜ ᴀᴍᴀᴛ ғᴀʜᴀᴍ ʜᴀᴛɪ ɴᴜʀᴀɴɪ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ, Uᴡᴀɪs ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ,


"Pᴇʀɢɪʟᴀʜ ᴡᴀʜᴀɪ ᴀɴᴀᴋᴋᴜ! Tᴇᴍᴜɪʟᴀʜ Nᴀʙɪ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ. Aᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ, sᴇɢᴇʀᴀʟᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴘᴜʟᴀɴɢ."


Dᴇɴɢᴀɴ ʀᴀsᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴀs ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛ. Dɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴜᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ sᴇʀᴛᴀ ʙᴇʀᴘᴇsᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴛᴀɴɢɢᴀɴʏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴇᴍᴀɴɪ ɪʙᴜɴʏᴀ sᴇʟᴀᴍᴀ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ᴘᴇʀɢɪ.


Sᴇsᴜᴅᴀʜ sɪᴀᴘ sᴇɢᴀʟᴀ ᴘᴇʀsᴇᴅɪᴀᴀɴ, Uᴡᴀɪs ᴍᴇɴᴄɪᴜᴍ sᴀɴɢ ɪʙᴜ. Mᴀᴋᴀ ʙᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴛʟᴀʜ Uᴡᴀɪs ᴍᴇɴᴜᴊᴜ Mᴀᴅɪɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴀʀᴀᴋ ʟᴇʙɪʜ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʀᴀᴛᴜs ᴋɪʟᴏᴍᴇᴛᴇʀ ᴅᴀʀɪ Yᴀᴍᴀɴ.


Mᴇᴅᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴘᴀɴᴀs ᴅɪʟᴀʟᴜɪɴʏᴀ. Dɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇᴅᴜʟɪ ᴘᴇɴʏᴀᴍᴜɴ ɢᴜʀᴜɴ ᴘᴀsɪʀ, ʙᴜᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴄᴜʀᴀᴍ, ɢᴜʀᴜɴ ᴘᴀsɪʀ ʏᴀɴɢ ʟᴜᴀs ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇsᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴘᴀɴᴀs ᴅɪ sɪᴀɴɢ ʜᴀʀɪ, sᴇʀᴛᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴅɪɴɢɪɴ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀᴍ ʜᴀʀɪ. Sᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ᴅɪʟᴀʟᴜɪ ᴅᴇᴍɪ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ sᴇᴘᴜᴀs-ᴘᴜᴀsɴʏᴀ ᴘᴀʀᴀs ʙᴀɢɪɴᴅᴀ Nᴀʙɪ S.A.W ʏᴀɴɢ sᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴅɪʀɪɴᴅᴜɪɴʏᴀ.


Tɪʙᴀʟᴀʜ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴅɪ ᴋᴏᴛᴀ Mᴀᴅɪɴᴀʜ. Sᴇɢᴇʀᴀ ɪᴀ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ Nᴀʙɪ S.A.W, ᴅɪᴋᴇᴛᴜᴋɴʏᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ʀᴜᴍᴀʜ ɪᴛᴜ sᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ sᴀʟᴀᴍ. Kᴇʟᴜᴀʀʟᴀʜ sᴀʏʏɪᴅᴀᴛɪɴᴀ 'Aɪsʏᴀʜ R.A sᴀᴍʙɪʟ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ sᴀʟᴀᴍ Uᴡᴀɪs.


Sᴇɢᴇʀᴀ sᴀʜᴀᴊᴀ Uᴡᴀɪs ᴍᴇɴᴀɴʏᴀᴋᴀɴ Nᴀʙɪ ʏᴀɴɢ ɪɴɢɪɴ ᴅɪᴊᴜᴍᴘᴀɪɴʏᴀ. Nᴀᴍᴜɴ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ ᴍᴇʟᴀɪɴᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴɢ. Bᴇᴛᴀᴘᴀ ᴋᴇᴄᴇᴡᴀ ʜᴀᴛɪ sᴀɴɢ ᴘᴇʀɪɴᴅᴜ, ᴅᴀʀɪ ᴊᴀᴜʜ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪɴᴅᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ. Dᴀʟᴀᴍ ʜᴀᴛɪɴʏᴀ ʙᴇʀɢᴏʟᴀᴋ ᴘᴇʀᴀsᴀᴀɴ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴋᴇᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ Nᴀʙɪ S.A.W ᴅᴀʀɪ ᴍᴇᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴɢ.


Bɪʟᴀᴋᴀʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴘᴜʟᴀɴɢ? Sᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴀsɪʜ ᴛᴇʀɴɢɪᴀɴɢ ᴅɪ ᴛᴇʟɪɴɢᴀ ᴘᴇsᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ʏᴀɴɢ sᴜᴅᴀʜ ᴛᴜᴀ ᴅᴀɴ sᴀᴋɪᴛ-sᴀᴋɪᴛᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴀɢᴀʀ ɪᴀ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ Yᴀᴍᴀɴ.


"Eɴɢᴋᴀᴜ ʜᴀʀᴜs ʟᴇᴋᴀs ᴘᴜʟᴀɴɢ."


Aᴛᴀs ᴋᴇᴛᴀᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ, ᴘᴇsᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀʜᴋᴀɴ sᴜᴀʀᴀ ʜᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴀʜᴜᴀɴɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ Nᴀʙɪ S.A.W.


Dɪᴀ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋsᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴜʟᴀɴɢ sᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ sᴀʏʏɪᴅᴀᴛɪɴᴀ 'Aɪsʏᴀʜ R.A ᴋᴇ ɴᴇɢᴇʀɪɴʏᴀ. Dɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɪᴛɪᴘᴋᴀɴ sᴀʟᴀᴍɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ Nᴀʙɪ S.A.W ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴘɪʟᴜ.


Sᴇᴘᴜʟᴀɴɢɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴍᴇᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴɢ, Nᴀʙɪ S.A.W ʟᴀɴɢsᴜɴɢ ᴍᴇɴᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪɴʏᴀ. Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ S.A.W ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀsᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ. Iᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ sᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪ ʟᴀɴɢɪᴛ.


Mᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ S.A.W, sᴀʏʏɪᴅᴀᴛɪɴᴀ 'Aɪsʏᴀʜ R.A ᴅᴀɴ ᴘᴀʀᴀ sᴀʜᴀʙᴀᴛɴʏᴀ ᴛᴇʀᴘᴇɢᴜɴ.


Mᴇɴᴜʀᴜᴛ sᴀʏʏɪᴅᴀᴛɪɴᴀ 'Aɪsʏᴀʜ R.A ᴍᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ Nᴀʙɪ S.A.W ᴅᴀɴ sᴇɢᴇʀᴀ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ Yᴀᴍᴀɴ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɪʙᴜɴʏᴀ sᴜᴅᴀʜ ᴛᴜᴀ ᴅᴀɴ sᴀᴋɪᴛ-sᴀᴋɪᴛᴀɴ sᴇʜɪɴɢɢᴀ ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ɪʙᴜɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʟᴀᴍᴀ.


Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ S.A.W ʙᴇʀsᴀʙᴅᴀ: "Kᴀʟᴀᴜ ᴋᴀʟɪᴀɴ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ (Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ), ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴋᴀɴʟᴀʜ, ɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ᴅɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ-ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴛᴇʟᴀᴘᴀᴋ ᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ."


Sᴇsᴜᴅᴀʜ ɪᴛᴜ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ S.A.W, ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Aʟɪ K.W ᴅᴀɴ sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Uᴍᴀʀ R.A ᴅᴀɴ ʙᴇʀsᴀʙᴅᴀ:


"Sᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴀʟɪᴀɴ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅɪᴀ, ᴍɪɴᴛᴀʟᴀʜ ᴅᴏᴀ ᴅᴀɴ ɪsᴛɪɢʜғᴀʀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ʙᴜᴍɪ."


Tᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀᴜs ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ Nᴀʙɪ S.A.W ᴡᴀғᴀᴛ, ʜɪɴɢɢᴀʟᴀʜ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴋʜᴀʟɪғᴀʜ Sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Aʙᴜ Bᴀᴋᴀʀ ᴀs-Sʜɪᴅᴅɪǫ R.A ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ Kʜᴀʟɪғᴀʜ Uᴍᴀʀ R.A.


Sᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ, ᴋʜᴀʟɪғᴀʜ Uᴍᴀʀ ᴛᴇʀɪɴɢᴀᴛ ᴀᴋᴀɴ sᴀʙᴅᴀ Nᴀʙɪ S.A.W ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ, sᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ʟᴀɴɢɪᴛ. Bᴇʟɪᴀᴜ sᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Aʟɪ K.W ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪɴʏᴀ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ.


Sᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ, sᴇᴛɪᴀᴘ ᴀᴅᴀ ᴋᴀғɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ Yᴀᴍᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴜᴀ sᴇʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ, ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. Dɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴀғɪʟᴀʜ-ᴋᴀғɪʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴀsᴀ ʜᴀɪʀᴀɴ, ᴀᴘᴀᴋᴀʜ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ sᴀᴍᴘᴀɪ ɪᴀ ᴅɪᴄᴀʀɪ ᴏʟᴇʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴅᴜᴀ.


Rᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ᴋᴀғɪʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ Yᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ Sʏᴀᴍ sɪʟɪʜ ʙᴇʀɢᴀɴᴛɪ, ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀɢᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. Sᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ, Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ᴋᴀғɪʟᴀʜ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴏᴛᴀ Mᴀᴅɪɴᴀʜ.


Mᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴅᴀ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ᴋᴀғɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ Yᴀᴍᴀɴ, sᴇɢᴇʀᴀ ᴋʜᴀʟɪғᴀʜ Uᴍᴀʀ R.A ᴅᴀɴ sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Aʟɪ K.W ᴍᴇɴᴅᴀᴛᴀɴɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴀᴘᴀᴋᴀʜ Uᴡᴀɪs ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.


Rᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ɪᴀ ᴀᴅᴀ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ sᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴜɴᴛᴀ-ᴜɴᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪ ᴘᴇʀʙᴀᴛᴀsᴀɴ ᴋᴏᴛᴀ. Mᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ɪᴛᴜ, ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴅᴜᴀ ʙᴇʀɢᴇɢᴀs ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ.


Sᴇsᴀᴍᴘᴀɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴋʜᴇᴍᴀʜ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ Uᴡᴀɪs ʙᴇʀᴀᴅᴀ, Kʜᴀʟɪғᴀʜ Uᴍᴀʀ R.A ᴅᴀɴ sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Aʟɪ K.W ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ sᴀʟᴀᴍ. Nᴀᴍᴜɴ ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ Uᴡᴀɪs sᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋsᴀɴᴀᴋᴀɴ sᴏʟᴀᴛ. Sᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴋʜɪʀɪ sᴏʟᴀᴛɴʏᴀ, Uᴡᴀɪs ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ sᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴛᴀᴍᴜ ᴀɢᴜɴɢ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ sᴀᴍʙɪʟ ʙᴇʀsᴀʟᴀᴍᴀɴ.


Sᴇᴡᴀᴋᴛᴜ ʙᴇʀᴊᴀʙᴀᴛ ᴛᴀɴɢᴀɴ, Kʜᴀʟɪғᴀʜ Uᴍᴀʀ sᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ Uᴡᴀɪs, ᴜɴᴛᴜᴋ
ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴜᴛɪʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴛᴇʟᴀᴘᴀᴋ ᴛᴀɴɢᴀɴ Uᴡᴀɪs,
sᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪsᴀʙᴅᴀᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ Nᴀʙɪ S.A.W.


Mᴇᴍᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ! Dɪᴀ ᴘᴇɴɢʜᴜɴɪ ʟᴀɴɢɪᴛ. Dᴀɴ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ Uᴡᴀɪs ᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴛᴀᴍᴜ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ,


"Sɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɴᴀᴍᴀ sᴀᴜᴅᴀʀᴀ?"


"Aʙᴅᴜʟʟᴀʜ." Jᴀᴡᴀʙ Uᴡᴀɪs.


Mᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴅᴜᴀ sᴀʜᴀʙᴀᴛ ᴘᴜɴ ᴛᴇʀᴛᴀᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ,


"Kᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ Aʙᴅᴜʟʟᴀʜ, ʏᴀᴋɴɪ ʜᴀᴍʙᴀ Aʟʟᴀʜ. Tᴀᴘɪ sɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɴᴀᴍᴀᴍᴜ ʏᴀɴɢ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ?"


Uᴡᴀɪs ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ "Nᴀᴍᴀ sᴀʏᴀ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ."


Dᴀʟᴀᴍ ᴘᴇᴍʙɪᴄᴀʀᴀᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪʟᴀʜ ʙᴀʜᴡᴀ ɪʙᴜ Uᴡᴀɪs ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.
Iᴛᴜʟᴀʜ sᴇʙᴀʙɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴀʀᴜ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ʀᴏᴍʙᴏɴɢᴀɴ ᴋᴀғɪʟᴀʜ ᴅᴀɢᴀɴɢ sᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ. Aᴋʜɪʀɴʏᴀ, Kʜᴀʟɪғᴀʜ Uᴍᴀʀ ᴅᴀɴ sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Aʟɪ K.W. ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴀɢᴀʀ Uᴡᴀɪs ʙᴇʀᴋᴇɴᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴏᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.


Uᴡᴀɪs ᴇɴɢɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋʜᴀʟɪғᴀʜ,


"Sᴀʏᴀʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ʜᴀʀᴜs ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴅᴏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀʟɪᴀɴ."


Mᴇɴᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ Uᴡᴀɪs, Kʜᴀʟɪғᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ,


"Kᴀᴍɪ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇ sɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴏᴀ ᴅᴀɴ ɪsᴛɪɢʜғᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴅᴀ."


Kᴀʀᴇɴᴀ ᴅᴇsᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ sᴀʜᴀʙᴀᴛ ɪɴɪ, Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ, ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ɪsᴛɪɢʜғᴀʀ.


Sᴇᴛᴇʟᴀʜ ɪᴛᴜ Kʜᴀʟɪғᴀʜ Uᴍᴀʀ R.A ʙᴇʀᴊᴀɴᴊɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ Bᴀɪᴛᴜʟᴍᴀʟ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Uᴡᴀɪs, ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀᴍɪɴᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ. Sᴇɢᴇʀᴀ sᴀʜᴀᴊᴀ Uᴡᴀɪs ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀʟᴜs ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ,


"Hᴀᴍʙᴀ ᴍᴏʜᴏɴ sᴜᴘᴀʏᴀ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ sᴀᴊᴀ ʜᴀᴍʙᴀ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴏʀᴀɴɢ. Uɴᴛᴜᴋ ʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ sᴇʟᴀɴᴊᴜᴛɴʏᴀ, ʙɪᴀʀʟᴀʜ ʜᴀᴍʙᴀ ʏᴀɴɢ ғᴀᴋɪʀ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ."


Sᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ, ɴᴀᴍᴀ Uᴡᴀɪs ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴛᴇɴɢɢᴇʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴇʀɪᴛᴀɴʏᴀ.


Nᴀᴍᴜɴ, ᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴀɴᴛᴜ ᴏʟᴇʜ Uᴡᴀɪs. Kᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴀᴛᴀs ᴋᴀᴘᴀʟ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ Aʀᴀʙ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇᴅᴀɢᴀɴɢ. Tᴀɴᴘᴀ ᴅɪsᴀɴɢᴋᴀ-sᴀɴɢᴋᴀ ᴀɴɢɪɴ ᴛᴀᴜғᴀɴ ʙᴇʀʜᴇᴍʙᴜs ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɴᴄᴀɴɢ.


Aᴋɪʙᴀᴛɴʏᴀ, ʜᴇᴍᴘᴀsᴀɴ ᴏᴍʙᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛᴀᴍ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴋᴀᴍɪ sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴀɪʀ ʟᴀᴜᴛ ᴍᴀsᴜᴋ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴋᴀᴘᴀʟ sᴇᴍᴀᴋɪɴ ʙᴇʀᴀᴛ. Pᴀᴅᴀ sᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀᴋɪ-ʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ sᴇʟɪᴍᴜᴛ ʙᴇʀʙᴜʟᴜ ᴅɪ ᴘᴏᴊᴏᴋ ᴋᴀᴘᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴜᴍᴘᴀɴɢɪ, ʟᴀʟᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟɴʏᴀ.


Lᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴀᴛᴀs ᴀɪʀ. Bᴇᴛᴀᴘᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ.


"Wᴀʜᴀɪ ᴡᴀʟɪʏᴜʟʟᴀʜ, ᴛᴏʟᴏɴɢʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ!" Nᴀᴍᴜɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴇʜ. Lᴀʟᴜ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀsᴇʀᴜ ʟᴀɢɪ,


"Dᴇᴍɪ Zᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴍᴜ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ, ᴛᴏʟᴏɴɢʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ!"


Lᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴏʟᴇʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ,


"Aᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ?"


"Tɪᴅᴀᴋᴋᴀʜ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴅɪʜᴇᴍʙᴜs ᴀɴɢɪɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʜᴇɴᴛᴀᴍ ᴏᴍʙᴀᴋ?" Tᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ.


"Dᴇᴋᴀᴛᴋᴀɴʟᴀʜ ᴅɪʀɪ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ Aʟʟᴀʜ!" Kᴀᴛᴀɴʏᴀ.


"Kᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ."


"Kᴇʟᴜᴀʀʟᴀʜ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ Bɪsᴍɪʟʟᴀʜɪʀʀᴀʜᴍᴀᴀɴɪʀʀᴀʜɪɪᴍ!"


Kᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴘᴀʟ sᴀᴛᴜ ᴘᴇʀsᴀᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ. Pᴀᴅᴀ sᴀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ʟɪᴍᴀ ʀᴀᴛᴜs ʟᴇʙɪʜ. Sᴜɴɢɢᴜʜ ᴀᴊᴀɪʙ, ᴋᴀᴍɪ sᴇᴍᴜᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇɴɢɢᴇʟᴀᴍ, sᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀʜᴜ ᴋᴀᴍɪ sᴇʀᴛᴀ ɪsɪɴʏᴀ ᴛᴇɴɢɢᴇʟᴀᴍ ᴋᴇ ᴅᴀsᴀʀ ʟᴀᴜᴛ.


Lᴀʟᴜ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ,


"Tɪᴅᴀᴋ ᴀᴘᴀʟᴀʜ ʜᴀʀᴛᴀ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴏʀʙᴀɴ, ᴀsᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪᴀɴ sᴇᴍᴜᴀ sᴇʟᴀᴍᴀᴛ."


"Dᴇᴍɪ Aʟʟᴀʜ, ᴋᴀᴍɪ ɪɴɢɪɴ ᴛᴀʜᴜ, sɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ɴᴀᴍᴀ Tᴜᴀɴ?" Tᴀɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ.


"Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴏʀɴɪ." Jᴀᴡᴀʙɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ sɪɴɢᴋᴀᴛ.


Kᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʟᴀɢɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ,


"Sᴇsᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ʜᴀʀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀᴘᴀʟ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴍɪʟɪᴋ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ғᴀᴋɪʀ ᴅɪ Mᴀᴅɪɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋɪʀɪᴍ ᴏʟᴇʜ ᴏʀᴀɴɢ Mᴇsɪʀ."


"Jɪᴋᴀ Aʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ ᴋᴀʟɪᴀɴ. Aᴘᴀᴋᴀʜ ᴋᴀʟɪᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪ-ʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ғᴀᴋɪʀ ᴅɪ Mᴀᴅɪɴᴀʜ?" Tᴀɴʏᴀɴʏᴀ.


"Yᴀ!" Jᴀᴡᴀʙ ᴋᴀᴍɪ.


Oʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴘᴜɴ ᴍᴇʟᴀᴋsᴀɴᴀᴋᴀɴ sᴏʟᴀᴛ ᴅᴜᴀ ʀᴀᴋᴀᴀᴛ ᴅɪ ᴀᴛᴀs ᴀɪʀ, ʟᴀʟᴜ ʙᴇʀᴅᴏᴀ. Sᴇᴛᴇʟᴀʜ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘ sᴀʟᴀᴍ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴋᴀᴘᴀʟ ɪᴛᴜ ᴍᴜɴᴄᴜʟ ᴋᴇ ᴘᴇʀᴍᴜᴋᴀᴀɴ ᴀɪʀ, ʟᴀʟᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴᴜᴍᴘᴀɴɢɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜsᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ. Sᴇᴛɪʙᴀɴʏᴀ ᴅɪ Mᴀᴅɪɴᴀʜ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀɢɪ-ʙᴀʜᴀɢɪᴋᴀɴ sᴇʟᴜʀᴜʜ ʜᴀʀᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ғᴀᴋɪʀ ᴅɪ Mᴀᴅɪɴᴀʜ, ᴛɪᴀᴅᴀ sᴀᴛᴜ ᴘᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢᴀʟ.


Bᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ᴛᴇʀsɪᴀʀ ᴋʜᴀʙᴀʀ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴋᴇ ʀᴀʜᴍᴀᴛᴜʟʟᴀʜ. Aɴᴇʜɴʏᴀ, ᴘᴀᴅᴀ sᴀᴀᴛ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ sᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴɴʏᴀ. Dᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇᴍʙᴀʀɪɴɢᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴋᴀғᴀɴ, ᴅɪ sᴀɴᴀ sᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴋᴀғᴀɴᴋᴀɴɴʏᴀ.


Dᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀɢɪ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴋᴜʙᴜʀɴʏᴀ. Dɪ sᴀɴᴀ ᴛᴇʀɴʏᴀᴛᴀ sᴜᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴀʟɪ ᴋᴜʙᴜʀɴʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ sᴇʟᴇsᴀɪ. Kᴇᴛɪᴋᴀ ᴜsᴜɴɢᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴜʀᴀɴ, ʟᴜᴀʀ ʙɪᴀsᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋɴʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴇʙᴜᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜsᴜɴɢɴʏᴀ.


Sʏᴇɪᴋʜ Aʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙɪɴ Sᴀʟᴀᴍᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀsᴋᴀɴ,


"Kᴇᴛɪᴋᴀ ᴀᴋᴜ ɪᴋᴜᴛ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜsᴋᴀɴ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜɴʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴀᴋᴜ ᴘᴜʟᴀɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜɴʏᴀ, ʟᴀʟᴜ ᴀᴋᴜ ɪɴɢɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴋᴇ ᴋᴜʙᴜʀ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴋᴜʙᴜʀɴʏᴀ, ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ sᴜᴅᴀʜ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀʟɪʜᴀᴛ ᴀᴅᴀ ʙᴇᴋᴀs ᴅɪ ᴋᴜʙᴜʀɴʏᴀ."


(Sʏᴇɪᴋʜ Aʙᴅᴜʟʟᴀʜ ʙɪɴ Sᴀʟᴀᴍᴀʜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ɪᴋᴜᴛ ʙᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀsᴀ ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴀɴ sᴀʏʏɪᴅɪɴᴀ Uᴍᴀʀ R.A.)


Pᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀsʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴋᴏᴛᴀ Yᴀᴍᴀɴ. Bᴀɴʏᴀᴋ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ ʜᴀʟ-ʜᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴɢʜᴀɪʀᴀɴᴋᴀɴ. Sᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋɴʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜs ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴇʙᴜᴍɪᴀɴɴʏᴀ, ᴘᴀᴅᴀʜᴀʟ Uᴡᴀɪs ᴀᴅᴀʟᴀʜ sᴇᴏʀᴀɴɢ ғᴀᴋɪʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʜɪʀᴀᴜᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ.


Sᴇᴊᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴅɪᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜɴʏᴀ ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜʙᴜʀ, ᴅɪ sɪᴛᴜ sᴇʟᴀʟᴜ ᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ sɪᴀᴘ ᴍᴇʟᴀᴋsᴀɴᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ. Pᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ ᴋᴏᴛᴀ Yᴀᴍᴀɴ ᴛᴇʀᴄᴇɴɢᴀɴɢ.


Mᴇʀᴇᴋᴀ sᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ-ᴛᴀɴʏᴀ "Sɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴡᴀʜᴀɪ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ? Bᴜᴋᴀɴᴋᴀʜ Uᴡᴀɪs ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀʟ, ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ sᴇᴏʀᴀɴɢ ғᴀᴋɪʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍɪʟɪᴋɪ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ? Kᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ʜᴀɴʏᴀʟᴀʜ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢɢᴇᴍʙᴀʟᴀ?"


"Nᴀᴍᴜɴ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ʜᴀʀɪ ᴡᴀғᴀᴛᴍᴜ, ᴇɴɢᴋᴀᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴇᴍᴘᴀʀᴋᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ Yᴀᴍᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀᴅɪʀɴʏᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ-ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ᴀsɪɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴀʟɪ. Mᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴜᴍʟᴀʜ sᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋɴʏᴀ."


Aɢᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴀʀᴀ ᴍᴀʟᴀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴ ᴋᴇ ʙᴜᴍɪ, ʜᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜs ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍᴀᴋᴀᴍᴀɴɴʏᴀ. Bᴀʀᴜ sᴀᴀᴛ ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴘᴇɴᴅᴜᴅᴜᴋ Yᴀᴍᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪɴʏᴀ sɪᴀᴘᴀ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ.
"Dɪᴀʟᴀʜ Uᴡᴀɪs ᴀʟ-Qᴀʀɴɪ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ ᴛᴀᴘɪ sᴀɴɢᴀᴛ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅɪ ʟᴀɴɢɪᴛ."


- Sᴜᴍʙᴇʀ: ɪʟᴜᴠɪsʟᴀᴍ.ᴄᴏᴍTiada ulasan:

Catat Ulasan

SAVE PALESTINE

SAVE PALESTINE

buat diriku


♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.
"jadikanlah dirimu mawar yang menyeri & menguntum dijalan da'wah & biarkan mawar itu terpaksa melukai tangan-tangan untuk merasai harumnya kasih Allah"
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.

"sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.." (As-Saff ayat 4)

manusia adalah insan kerdil yang sentiasa melakukan kesilapan... berdampinglah kamu dengan insan-insan yang mampu menasihatimu apabila kamu melakukan kesalahan... serta insan yang mampu menerima teguran apabila dia melakukan kesilapan... kerana manusia itu dicptakan saling memerlukan antara satu sama lain...

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥
menikmati HIDUP hari ini seolah2 HARI TERAKHIR...
Sehingga kita akan berDAMAI dengan semua orang..
memberikan KEBAIKAN dan yang TERBAIK..
kepada orang2 yang DEKAT kita...
Dan karena KEBAIKAN kita tersebut...
Maka orang lainpun akan MEMBALAS kebaikan...

Disitulah KEBAHAGIAAN......
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..
Jika SENDIRI janganlah merasa sepi, ada ALLAH yang sedang mengawasi.

Jika SEDIH janganlah dipendam di hati, ada ALLAH tempat berbagi.

Jika SUSAH janganlah merasa pilu, ada ALLAH tempat mengadu.

Jika GAGAL jangan berputus asa, ada ALLAH tempat meminta.

Jika BAHAGIA janganlah menjadi lupa, ada ALLAH tempat memuja.
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbabaa Laa Tuyigh Quluubanaa Ba’da Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

Ertinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 7)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi ‘Ala Diinik

Ertinya: “Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.” (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa ‘Alaa Thaa’atik

Ertinya: “Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.” (HR. Muslim)

*******************************************

ya Allah bagi lah ketenangan pada diri yang lemah ini..

buat diri ini,ku ingin berpesan:
"jangan bersedih dan jangan berputus asa..masih ada masa selagi masih ada nyawa"
buat diri ku..

ku ingin menyatakan betapa tingginya harapan ibu melihat kau berjaya..
Buat diriku,

ku ingin berpesan supaya kau tabah dalam perjuangan,berani mengharungi mehnah dan ujian..

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.