ulama-ulama ku

ulama-ulama ku

Sila Pilih Bahasa Yang Anda Suka =)

Rabu, 30 Mei 2012

Jᴀᴡᴀᴘᴀɴ Tᴏᴋ Gᴜʀᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴅᴜʜ ʙᴇʟɪᴀᴜ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴀs

Dᴜᴀ ᴀᴋʜʙᴀʀ ʜᴀʀɪᴀɴ (29 Mᴇɪ 2012) ɴᴀᴍᴘᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ɢʜᴀɪʀᴀʜ ᴍᴇᴍᴘᴀᴍᴇʀᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴜᴋᴀ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜғᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴀᴜ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʜᴜᴋᴜᴍ. Kᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴊᴇʟᴀs ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ sᴀʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇʀᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴀᴍᴇʀᴋᴀɴ sᴀʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴇʀᴋᴇᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ ᴅᴀɴ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ.


Sᴀʏᴀ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴇʀᴛᴇʀᴜsᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀᴋᴀɴ sʏᴀʀᴀᴛ “Isʟᴀᴍ”ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴍᴜᴢᴀᴋᴀʀᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ Uᴍɴᴏ. Sᴏᴀʟɴʏᴀ, ᴀᴘᴀ ᴘᴀʏᴀʜɴʏᴀ sʏᴀʀᴀᴛ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ᴋᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ? Aᴅᴀᴋᴀʜ ᴍᴇɴɢɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴀɴɢsᴀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Isʟᴀᴍ sᴇᴄᴀʀᴀ ʀᴀsᴍɪ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ sᴀᴛᴜ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴛᴀɴ ᴅɪ sɪsɪ Uᴍɴᴏ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ sɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Uᴍɴᴏ? Tɪᴅᴀᴋᴋᴀʜ ɪᴍᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪ ʜᴀᴛɪ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪᴋʀᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟɪᴅᴀʜ? Jᴜsᴛᴇʀᴜ, sᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ UMNO ɪᴋʀᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀsᴍɪ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅᴀsᴀʀ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ɪᴀʟᴀʜ Isʟᴀᴍ.


Sᴀʏᴀ ᴋɪʀᴀ, ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜғᴛɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ʟɪᴅᴀʜɴʏᴀ ᴍᴇɴɪʟᴀɪ ʜᴀᴛɪ sᴀʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ  ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ, sᴇʜᴀʀᴜsɴʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴇᴢᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪsᴛɪǫᴏᴍᴀʜ. Cᴜʙᴀ ғᴀʜᴀᴍɪ sɪᴋᴀᴘ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ SAW ʏᴀɴɢ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴀᴋʜɪʀ ʜᴀʏᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴜɴᴅᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴊᴜᴋᴀɴ ᴋᴀᴜᴍ Mᴜsʏʀɪᴋɪɴ ᴀɢᴀʀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ sᴇʀᴜᴀɴ Isʟᴀᴍ. Nᴀʙɪ ᴅɪᴛᴀᴡᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴋᴀʏᴀᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ, ᴅᴀɴ ᴛᴀᴋʜᴛᴀ ʙᴜᴋᴀɴ sᴇᴋᴀʟɪ, ʙᴀʜᴋᴀɴ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ᴋᴀʟɪ. Aᴅᴀᴋᴀʜ Nᴀʙɪ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ ᴀᴛᴀᴜ ɪsᴛɪǫᴀᴍᴀʜ? Mᴀᴋᴀ ʙᴀɢɪɴᴅᴀ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ɪsᴛɪǫᴀᴍᴀʜ.

Mᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴜʟᴀsᴀɴ ʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴍᴀssᴀ ᴍᴇɴɢᴀɪᴛᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ sᴇᴘᴇʀᴛɪ sᴀʏᴀ, ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ sᴀᴛᴜ ᴀᴋʜʟᴀᴋ ᴛᴇʀᴘᴜᴊɪ. Aᴍᴀᴛ ᴍᴀʟᴀɴɢ ᴊɪᴋᴀ ᴀᴋʜʟᴀᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜғᴛɪ sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴍᴇᴅɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀɪᴛᴋᴀɴ sᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀᴀɴɢ sᴀʏᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ sᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ. Jɪᴋᴀ ʙᴇɴᴀʀʟᴀʜ ʙᴇɢɪᴛᴜ ɪᴀ ᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇsᴀʟɪ. Sᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ʟᴀғᴀᴢ sᴇʙᴇɢɪᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ, ɪᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ. Sᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜғᴛɪ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀsɪᴋᴀᴘ ʙᴇʀᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀs ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴡᴀʀᴛᴀᴡᴀɴ ᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ. Tᴀᴍʙᴀʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ, ɪsᴜ ᴍᴜᴢᴀᴋᴀʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴜᴊᴜᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜʀᴜsᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ʙʜᴜᴋᴀɴʏᴀ ᴜʀᴜsᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴜғᴛɪ. Jᴜsᴛᴇʀᴜ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜғᴛɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴜғᴛɪ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴍᴘᴜʀɪ ᴜʀᴜsᴀɴ ᴘᴀʀᴛɪ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ. Aᴛᴀs sɪғᴀᴛ sᴀɴɢᴋᴀ ʙᴀɪᴋ, ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ ᴍᴜғᴛɪ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ sᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴘᴇᴍɪᴋɪʀᴀɴ ʙᴜᴅᴀᴋ ᴛᴀᴅɪᴋᴀ.


PAS ɪsᴛɪǫᴀᴍᴀʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ Isʟᴀᴍ


Dᴇᴍɪᴋɪᴀɴ sɪᴋᴀᴘ sᴀʏᴀ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴏʟᴀʜᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴜғᴛɪ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ, ᴍᴀᴋᴀ sᴜᴋᴀ sᴀʏᴀ ᴛᴇɢᴀsᴋᴀɴ sᴇsᴜɴɢᴜʜɴʏᴀ PAS ᴛɪᴅᴀᴋ sᴇᴅɪᴀ ʙᴇʀᴛᴏʟᴀᴋ ᴀɴsᴜʀ sᴜᴘᴀʏᴀ PAS ᴍᴇʟᴜᴘᴀɪ sᴇᴊᴀʀᴀʜ ʟᴀʟᴜ. Sᴇᴊᴀʀᴀʜ PAS ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ Uᴍɴᴏ ᴅᴀʟᴀᴍ Bᴀʀɪsᴀɴ Nᴀsɪᴏɴᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴅɪsɪɴɢᴋɪʀᴋᴀɴ ᴛᴀᴛᴋᴀʟᴀ PAS ᴅɪᴘᴇʀᴀɴʜɢᴋᴀᴘ ᴏʟᴇʜ sᴀᴛᴜ ʀᴀɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴅᴇᴠɪᴅᴇ ᴀɴᴅ ʀᴜʟᴇ. Aᴋɪʙᴀᴛɴʏᴀ ᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴅᴀʀᴜʀᴀᴛ ᴅɪ Kᴇʟᴀɴᴛᴀɴ, ɴᴇɢᴇʀɪ ᴅɪᴛᴀᴅʙɪʀ PAS. Dᴀʀᴜʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɴɢᴋᴀʀᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ Uᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴜᴀsᴀ ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ Pᴜsᴀᴛ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴄᴀᴛᴀᴛ sᴇᴊᴀʀᴀʜ ʜɪᴛᴀᴍ. Kᴇsᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ, ᴘᴇʀᴘᴇᴄᴀʜᴀɴ PAS ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ sᴇʀᴘɪʜᴀɴ, ʙᴇʀᴍᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ Bᴇʙᴀs Bᴇʀsᴀᴛᴜ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ Bᴇʀᴊᴀsᴀ ᴅᴀɴ Hᴀᴍɪᴍ. Dᴀʟᴀᴍ sɪʀɪ ᴘᴇʀᴘᴇᴄᴀʜᴀɴ ɪᴛᴜ, PAS ᴛᴇʀᴊᴜɴᴀᴍ ᴋᴇ ʟᴜʙᴀɴɢ ᴍᴀsᴀʟᴀʜ ᴋᴇʏᴀᴋɪɴᴀɴ. Sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ 12 ᴛᴀʜᴜɴ (1978-1990) ᴘᴜʟᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɴɢᴋɪᴛ. Iᴀ sᴇᴊᴀʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴅɪʟᴜᴘᴀɪ.


Aᴘᴀᴋᴀʜ sᴇᴊᴀʀᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪɪɴɢᴀᴛ ɪɴɪ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ sᴀʏᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇʀᴀs ʜᴀᴛɪ? Sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜᴋᴍɪɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴘᴇsᴀɴ, sᴇʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ʜᴀᴅɪs Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ SAW, “Tɪᴅᴀᴋʟᴀʜ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜᴋᴍɪɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪsᴇɴɢᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀʀɪ sᴀᴛᴜ ʟᴜʙᴀɴɢ (sᴀʀᴀɴɢ ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ) ʏᴀɴɢ sᴀᴍᴀ”  (Sᴀʜɪʜ Mᴜsʟɪᴍ – ɴᴏ: 2998).


Pᴇʀsᴏᴀʟᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ Mᴇʟᴀʏᴜ


Sᴇᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅɪᴅɪᴋᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ (ᴏʀᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴍᴜғᴛɪ) ᴛɪᴅᴀᴋ sᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀsᴏᴀʟᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ ᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ Mᴇʟᴀʏᴜ sᴇᴛᴇʟᴀʜ sᴇᴋɪᴀɴ ʟᴀᴍᴀ Uᴍɴᴏ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʀᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ Mᴇʟᴀʏᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀsᴀʀ sᴇᴋᴜʟᴀʀ. Sᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴀʜᴜ. Aᴘᴀᴋᴀʜ ᴋᴜʀᴀɴɢɴʏᴀ Isʟᴀᴍ ᴅɪ sɪsɪ Uᴍɴᴏ sᴇʜɪɴɢɢᴀ Isʟᴀᴍ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴀᴋɪᴅᴀʜ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ? Tɪᴅᴀᴋᴋᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴍᴜғᴛɪ ᴛᴇʀғɪᴋɪʀ, ʙᴇᴛᴀᴘᴀ sᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ Uᴍɴᴏ ᴍᴇᴍᴀɴᴅᴀɴɢ ‘ʟᴇᴋᴇʜ’ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇsᴇᴍᴘᴜʀɴᴀᴀɴ Isʟᴀᴍ? Hᴀᴋɪᴋᴀᴛɴʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ Isʟᴀᴍ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ, ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ sᴜᴅᴀʜ ᴏᴜᴛᴅᴀᴛᴇᴅ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴛɪɴɢɢᴀʟᴀɴ ᴢᴀᴍᴀɴ.


Pᴇʟɪᴋ ᴊᴜɢᴀ, ʙɪʟᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴍᴜғᴛɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴜᴋᴀɴɢ sɪʙᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜʟᴀs ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴜᴋᴜᴍ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ. Aɢᴀᴋ ᴘᴇʟɪᴋ ʟᴀɢɪ, ʙɪʟᴀ ᴍɪʀɪᴘɴʏᴀ ᴍᴇɴʏɪʙᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇᴘᴇɴᴛɪɴɢᴀɴ Bᴀʀɪsᴀɴ Nᴀsɪᴏɴᴀʟ. Sᴇᴍᴀᴄᴀᴍ Bᴀʀɪsᴀɴ Nᴀsɪᴏɴᴀʟ sᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜᴋᴀɴ. Aᴘᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ Pᴀᴋᴀᴛᴀɴ Rᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍɪsɪɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ sᴇsᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀɢᴀᴍᴀ, ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ. Dᴀʀɪ sᴇɢɪ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴɴʏᴀ ᴘᴜʟᴀ, ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ Pᴀᴋᴀᴛᴀɴ Rᴀᴋʏᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴋᴇʟᴀʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴛᴇʀᴜᴊɪ ᴄᴇᴋᴀʟ ᴅᴀɴ sᴇᴛɪᴀ. Sᴇᴍᴇsᴛɪɴʏᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʟᴀʏᴀᴋ ᴍᴇɴʏᴀɪɴɢɪ ᴋᴇᴘɪᴍᴘɪɴᴀɴ Bᴀʀɪsᴀɴ Nᴀsɪᴏɴᴀʟ ʏᴀɴɢ sᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀʟᴏᴅᴇʜ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴍᴀsᴀʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴏʀᴜᴘsɪ.


Mᴀʟᴀʜ sᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ PAS ᴍᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀ Kᴇʟᴀɴᴛᴀɴ, sᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ Uᴍɴᴏ ᴅᴀɴ Bᴀʀɪsᴀɴ Nᴀsɪᴏɴᴀʟ. Mᴀɴᴀ ᴀᴅᴀ Mᴇɴᴛᴇʀɪ Bᴇsᴀʀ ᴅᴀʀɪ Uᴍɴᴏ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍʙᴜᴛ ʟɪᴅᴀʜɴʏᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴜ ʀᴀᴋʏᴀᴛɴʏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ, ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ᴍᴀsᴊɪᴅ, ᴍᴇɴᴜɴᴀɪᴋᴀɴ sᴏʟᴀᴛ, ᴍᴇɴɢɪᴍᴀʀᴀʜ ʙᴜʟᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴋᴛɪᴠɪᴛɪ ᴇʜʏᴀ’ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ, ʙᴇʙᴀsᴋᴀɴ ʀɪʙᴀ ᴅᴀɴ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀɴʏᴀ. Kᴇsᴇᴍᴜᴀ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ ᴀᴛᴀs ɴᴀᴍᴀ Isʟᴀᴍ ᴅᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ sᴇʀᴛᴀ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ PAS ᴅɪ Kᴇʟᴀɴᴛᴀɴ. Jᴜsᴛᴇʀᴜ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴋᴀᴜᴍ ᴘᴇɴᴜʜ ʜᴀʀᴍᴏɴɪ, ᴍᴇsᴋɪᴘᴜɴ Kᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴅɪᴛᴇᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ʜᴇʟᴀʜ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ Uᴍɴᴏ ᴅᴀɴ Bᴀʀɪsᴀɴ Nᴀsɪᴏɴᴀʟ ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ Pᴜsᴀᴛ. Iᴀ sᴜᴀᴛᴜ ʙᴜᴋᴛɪ ᴅᴀsᴀʀ Isʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ sᴜʙᴜʀ ᴅɪ ʙᴜᴍɪ Aʟʟᴀʜ SWT.


Pᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ


Isʟᴀᴍ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴜᴍᴀᴛɴʏᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ʙᴇʀsᴀᴛᴜ ᴘᴀᴅᴜ. Kᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ sᴇᴍᴜᴀ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ. Oʟᴇʜ sᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ, ᴛɪᴀᴅᴀ ᴀsᴀs ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀsᴀᴛᴜ ᴘᴀᴅᴜ ᴋᴀʟᴀᴜ sᴇᴍᴀᴛᴀ-ᴍᴀᴛᴀ ᴀᴛᴀs ɴᴀᴍᴀ ʙᴀɴɢsᴀ Mᴇʟᴀʏᴜ. Sᴇᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴜᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ Isʟᴀᴍ ʙᴇʀғɪᴋɪʀᴀɴ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴀᴛᴀs ɴᴀᴍᴀ Isʟᴀᴍ. Asᴀsɴʏᴀ Isʟᴀᴍ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ ᴅᴀɴ sᴇᴍᴜʟɪᴀɴʏᴀ ᴅɪ sɪsɪ ᴀɢᴀᴍᴀ-ᴀɢᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ. Jᴜsᴛᴇʀᴜ PAS ᴀᴍᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴏᴋᴏɴɢ sᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴜsᴀʜᴀ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ, ɴᴀᴍᴜɴ ɪᴀ sᴇᴍᴇsᴛɪɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴛᴀs ʟᴀɴᴅᴀsᴀɴ Isʟᴀᴍ.


Aᴛᴀs ʜᴀᴋɪᴋᴀᴛ ɪᴛᴜ, ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋʜᴜsᴜs ᴏʀᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴍᴜғᴛɪ ʙᴏʟᴇʜʟᴀʜ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴍɪᴍᴘɪɴ Uᴍɴᴏ ᴀɢᴀʀ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ᴅᴀsᴀʀ ᴘᴀʀᴛɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Isʟᴀᴍ. Bᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀʀᴜs ᴅɪᴘᴇʀsᴏᴀʟᴋᴀɴ, ᴋᴇɴᴀᴘᴀ Uᴍɴᴏ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇʙᴀɴɢsᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴛᴏʟᴀᴋ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ Isʟᴀᴍ? Aᴅᴀ ʙᴀɪᴋɴʏᴀ ᴘᴇʀsᴏᴀʟᴀɴ ɪɴɪ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴀʜʟɪ Mᴀᴊʟɪs Fᴀᴛᴡᴀ Mᴇsɪʀ. Jᴀɴɢᴀɴ sᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ɪsᴜ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅɪ ᴘᴀʀᴛɪ ᴍᴀsᴜᴋ sʏᴜʀɢᴀ.


Jᴜsᴛᴇʀᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴍᴜғᴛɪ ʙᴏʟᴇʜʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ sᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴜsᴀʜᴀ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ. Nᴀᴍᴜɴ ʜᴀʀᴜs ᴅɪɪɴɢᴀᴛ sɪғᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ, ɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴʏᴇʀᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ sᴀᴛᴜ ᴘɪʜᴀᴋ, sᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ sᴀᴛᴜ ʟᴀɢɪ ɪᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ sɪᴋᴀᴘ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇsʀᴀ. Mᴀɴᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇɴɢᴀʜ, ᴊɪᴋᴀ sᴇᴋɪʟᴀs ᴘᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴜɴɢᴋᴀᴘ, ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴀʜᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪ sᴇʙᴇʟᴀʜ ᴍᴀɴᴀ. Iɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴘᴀᴛᴀʜ, “ᴋᴀʟᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴜᴋᴜʀ ᴄᴇʀᴅɪᴋ ʙᴏᴅᴏʜ sᴇsᴇᴏʀᴀɴɢ, ᴋᴇɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘᴀɴɴʏᴀ.”


Sᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ, ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇᴜᴛᴜʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴘᴀᴅᴜᴀɴ, sɪᴋᴀᴘ ᴏʀᴀɴɢ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇᴜᴍᴘᴀᴍᴀ ᴍᴜғᴛɪ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ sᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ. Tɪᴅᴀᴋʟᴀʜ ɪᴀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇɴᴄᴇʀᴏʙᴏʜ sᴇᴍᴘᴀᴅᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ. Oʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ sɪsᴛᴇᴍ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀsɪɴɢᴀɴ ᴋᴜᴀsᴀ ᴅᴀɴ ᴛᴜɢᴀs, ᴍᴀᴋᴀ ʜᴏʀᴍᴀᴛɪʟᴀʜ ᴀᴛᴀs ᴛᴜɢᴀs ᴍᴀsɪɴɢ-ᴍᴀsɪɴɢ. Sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇsᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜɢᴀsɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴜʀᴜs ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ, sᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴜғᴛɪ ᴘᴜʟᴀ ᴀᴅᴀ ᴛᴜɢᴀsɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴜʀᴜsᴀɴ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴍᴜғᴛɪɴʏᴀ. Sᴇʙᴀɪᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴛᴇʀɪ ʙᴇsᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜɢᴀsɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴜғᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜɢᴀsɴʏᴀ. Mᴀsɪɴɢ-ᴍᴀsɪɴɢ ᴛᴜɢᴀs, ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴍᴘᴜʀɪ ᴜʀᴜsᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴅᴇᴍɪ ᴋᴇʙᴀɪᴋᴀɴ, ᴀsᴀʟᴋᴀɴ sᴇɴᴛɪᴀsᴀ ᴅɪʀᴇᴅᴀɪ Aʟʟᴀʜ SWT.


Wᴀʟʟᴀʜᴜ’ᴀʟᴀᴍ.


*Tᴜᴀɴ Gᴜʀᴜ Dᴀᴛᴜᴋ Nɪᴋ Aʙᴅᴜʟ Aᴢɪᴢ Nɪᴋ Mᴀᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ Mᴇɴᴛᴇʀɪ Bᴇsᴀʀ Kᴇʟᴀɴᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴀɴɢᴋᴀᴘ Aʟ-Mᴜʀsʏɪᴅᴜʟ Aᴍ PAS

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

SAVE PALESTINE

SAVE PALESTINE

buat diriku


♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.
"jadikanlah dirimu mawar yang menyeri & menguntum dijalan da'wah & biarkan mawar itu terpaksa melukai tangan-tangan untuk merasai harumnya kasih Allah"
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.

"sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.." (As-Saff ayat 4)

manusia adalah insan kerdil yang sentiasa melakukan kesilapan... berdampinglah kamu dengan insan-insan yang mampu menasihatimu apabila kamu melakukan kesalahan... serta insan yang mampu menerima teguran apabila dia melakukan kesilapan... kerana manusia itu dicptakan saling memerlukan antara satu sama lain...

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥
menikmati HIDUP hari ini seolah2 HARI TERAKHIR...
Sehingga kita akan berDAMAI dengan semua orang..
memberikan KEBAIKAN dan yang TERBAIK..
kepada orang2 yang DEKAT kita...
Dan karena KEBAIKAN kita tersebut...
Maka orang lainpun akan MEMBALAS kebaikan...

Disitulah KEBAHAGIAAN......
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..
Jika SENDIRI janganlah merasa sepi, ada ALLAH yang sedang mengawasi.

Jika SEDIH janganlah dipendam di hati, ada ALLAH tempat berbagi.

Jika SUSAH janganlah merasa pilu, ada ALLAH tempat mengadu.

Jika GAGAL jangan berputus asa, ada ALLAH tempat meminta.

Jika BAHAGIA janganlah menjadi lupa, ada ALLAH tempat memuja.
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbabaa Laa Tuyigh Quluubanaa Ba’da Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

Ertinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 7)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi ‘Ala Diinik

Ertinya: “Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.” (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa ‘Alaa Thaa’atik

Ertinya: “Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.” (HR. Muslim)

*******************************************

ya Allah bagi lah ketenangan pada diri yang lemah ini..

buat diri ini,ku ingin berpesan:
"jangan bersedih dan jangan berputus asa..masih ada masa selagi masih ada nyawa"
buat diri ku..

ku ingin menyatakan betapa tingginya harapan ibu melihat kau berjaya..
Buat diriku,

ku ingin berpesan supaya kau tabah dalam perjuangan,berani mengharungi mehnah dan ujian..

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.