ulama-ulama ku

ulama-ulama ku

Sila Pilih Bahasa Yang Anda Suka =)

Isnin, 21 Mei 2012

►Ahlan Wa Sahlan ya Rejab!!◄


Assᴀʟᴀᴍᴜᴀʟᴀɪᴋᴜᴍ


✍ Hᴀʀɪ ɪɴɪ 30 ᴊᴀᴍᴀᴅɪʟ ᴀᴋʜɪʀ...ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ sᴜᴅᴀʜ 1 ʀᴇᴊᴀʙ...ɪᴛᴜ ᴛᴀɴᴅᴀ Bᴜʟᴀɴ Isᴛɪɢʜғᴀʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ...اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان

“Aʟʟᴀᴀʜᴜᴍᴍᴀ ʙᴀᴀʀɪᴋʟᴀɴᴀᴀ ғɪɪ Rᴀᴊᴀʙᴀ ᴡᴀ Sʏᴀ’ʙᴀᴀɴᴀ ᴡᴀ ʙᴀʟʟɪɢʜɴᴀ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴᴀ.”
~Yᴀ Aʟʟᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛɪʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴅᴀɴ Sʏᴀᴀʙᴀɴ ᴅᴀɴ sᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇ ʙᴜʟᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ~Aʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴍᴀsɪʜ ʟᴀɢɪ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ Aʟʟᴀʜ SWT ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴜᴘᴋᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ ɪɴɪ ɪᴀɪᴛᴜ REJAB ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇɪsᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀɪsᴛɪᴡᴀ..ᴏᴋ ʟᴀʜ sᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɪsᴛɪᴡᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇɪsᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴇᴊᴀʙ.. ᴊᴏᴍ ᴋɪᴛᴀ ғᴀʜᴀᴍɪ ᴀᴘᴀ ɪᴛᴜ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴇᴊᴀʙ...
Rᴇᴊᴀʙ ʙᴇʀᴍᴀᴋɴᴀ ᴋᴇʙᴇsᴀʀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇᴍᴜʟɪᴀᴀɴ. Iᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴀᴋsᴜᴅ ʙᴜʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇsᴀʀᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴅɪᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ.


Mᴀsʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴊᴀʜɪʟɪʏʏᴀʜ ᴍᴇɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴍᴘᴀʜᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ. Bᴀɢɪ ᴜᴍᴀᴛ Isʟᴀᴍ, ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛɪ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ sᴇᴍᴘᴇɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀɪsᴛɪᴡᴀ ʙᴇsᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ s.ᴀ.ᴡ ɪᴀɪᴛᴜ ᴘᴇʀɪsᴛɪᴡᴀ Isʀᴀ’ ᴅᴀɴ Mɪ’ʀᴀᴊ.

ᴘᴇʀɪsᴛɪᴡᴀ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴇᴊᴀʙ

1. Hɪᴊʀᴀʜ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴋᴇ ʜᴀʙsʏᴀʜ.
2. Isʀᴀ' ᴅᴀᴍ ᴍɪ'ʀᴀᴊ
3. Pᴇʀᴀɴɢ Tᴀʙᴜᴋ
4. Pᴇᴍʙᴇʙᴀsᴀɴ ʙᴀɪᴛᴜʟ ᴍᴀǫᴅɪs ᴏʟᴇʜ Sᴏʟᴀʜᴜᴅᴅɪɴ Aʟ-Aʏᴜʙɪ.
5. Lᴀʜɪʀɴʏᴀ Iᴍᴀᴍ As-Sʏᴀғɪᴇ ʀ.ᴀ 10 ᴋᴇɪsᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ Bᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ..


1) sᴀʙᴅᴀ Nᴀʙɪ S.A.W : ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ɴᴇsᴄᴀʏᴀ Aʟʟᴀʜ ᴍᴜʟɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴇʀɪʙᴜ ᴋᴇᴍᴜʟɪᴀᴀɴᴅɪ ʜᴀʀɪ Qɪᴀᴍᴀᴛ. ( Aʟ-Hᴀᴅɪs)
2. Sᴀʙᴅᴀ Nᴀʙɪ S.A.W : Bᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ʙᴜʟᴀɴ Aʟʟᴀʜ . Bᴜʟᴀɴ sʏᴀᴀʙᴀɴ ʙᴜʟᴀɴᴋᴜ ᴅᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ᴜᴍᴀᴛᴋᴜ. ( Aʟ-ʜᴀᴅɪs)
3. Kᴇᴍᴜʟɪᴀᴀɴ ʀᴇᴊᴀʙ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ Isʀᴀᴋ Mɪᴋʀᴀᴊɴʏᴀ, Sʏᴀᴀʙᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ɴɪsғᴜɴʏᴀ ᴅᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ Lᴀɪʟᴀᴛᴜʟ-Qᴀᴅᴀʀɴʏᴀ.
4. Mᴀʟᴀᴍ Aᴡᴀʟ ʀᴇᴊᴀʙ ᴍᴜsᴛᴀᴊᴀʙ ᴅᴏᴀɴʏᴀ ( ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋɪᴛᴀʙ Rᴀᴜᴅʜᴏʜ Iᴍᴀᴍ Nᴀᴡᴀᴡɪ)
5. Pᴜᴀsᴀ sᴇʜᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ sʏᴜʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢɪ (Fɪʀᴅᴀᴜs). Pᴜᴀsᴀ ᴅᴜᴀ ʜᴀʀɪ ᴅɪʟɪᴘᴀᴛ ɢᴀɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘᴀʜᴀʟᴀɴʏᴀ.(Aʟ-Hᴀᴅɪs)
6. Pᴜᴀsᴀ ᴛɪɢᴀ ʜᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴅɪᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴘᴀʀɪᴛ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴋᴇ ɴᴇʀᴀᴋᴀ ( ᴘᴀɴᴊᴀɴɢɴʏᴀ sᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ. ( Aʟ-Hᴀᴅɪs)
7. Pᴜᴀsᴀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ʜᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴅɪᴀғɪᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʟᴀ ᴅᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇsᴀʀ-ʙᴇsᴀʀ ᴅᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ғɪᴛɴᴀʜ ᴅᴀᴊᴀʟ ᴅɪ ʜᴀʀɪ Qɪᴀᴍᴀᴛ. (Aʟ-Hᴀᴅɪs)
8. Pᴜᴀsᴀ ʟɪᴍᴀ ʜᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ , ᴀᴍᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀᴢᴀʙ ᴋᴜʙᴜʀ. Pᴜᴀsᴀ ᴇɴᴀᴍ ʜᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴋᴜʙᴜʀ ʙᴇʀᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴜᴋᴀɴʏᴀ ( Aʟ-Hᴀᴅɪs)
9. Pᴜᴀsᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ʜᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴛᴜᴊᴜʜ ᴘɪɴᴛᴜ ɴᴇʀᴀᴋᴀ.(Aʟ-Hᴀᴅɪs)
10. Pᴜᴀsᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ʜᴀʀɪ ᴘᴀᴅᴀ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ʙᴀɢɪɴʏᴀ ʟᴀᴘᴀɴ ᴘɪɴᴛᴜ sʏᴜʀɢᴀ (Aʟ-Hᴀᴅɪs)sᴇʟᴀɪɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜᴀsᴀ ɪᴀʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ Aᴍᴀʟᴀɴ ɪsᴛɪɢʜғᴀʀ...
••►Isᴛɪɢʜғᴀʀ ᴅɪᴛᴜɴᴛᴜᴛ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ sᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ɪᴀ sᴀɴɢᴀᴛ² ᴅɪᴀɴᴊᴜʀᴋᴀɴ". ᴋᴀᴛᴀ  Hᴀʙɪʙ Sᴀʟɪᴍ Assʏᴀᴛɪʀɪ Pᴇɴɢʜᴜʟᴜ ɪsᴛɪɢʜғᴀʀ;
Kᴇʟᴇʙɪʜᴀɴɴʏᴀ: Sᴇsɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴢɪᴋɪʀ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ SIANG ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʏᴀᴋɪɴɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴɴʏᴀ ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀsᴀ ɪᴛᴜ sᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀsᴜᴋ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴍᴀsᴜᴋ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ sʏᴜʀɢᴀ. Dᴀɴ sᴇsɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴ ᴢɪᴋɪʀ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ MALAM ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʏᴀᴋɪɴɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴜᴄᴀᴘᴋᴀɴɴʏᴀ ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀsᴀ ɪᴛᴜ sᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀsᴜᴋ ᴘᴀɢɪ ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴛᴇʀᴍᴀsᴜᴋ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴀʜʟɪ sʏᴜʀɢᴀ.
~ Rɪᴡᴀʏᴀᴛ Iᴍᴀᴍ Aʟ-Bᴜᴋʜᴀʀɪ ʀᴀʜɪᴍᴀʜᴜʟʟᴀʜ.
 Aᴛᴀᴜ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ɪsᴛɪɢʜғᴀʀ ɪɴɪ;

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وتُبْ عَلَيَّ
Yᴀ Tᴜʜᴀɴᴋᴜ, ᴀᴍᴘᴜɴɪʟᴀʜ ᴀᴋᴜ, ʀᴀʜᴍᴀᴛɪʟᴀʜ ᴀᴋᴜ & ᴛᴇʀɪᴍᴀʟᴀʜ ᴛᴀᴜʙᴀᴛᴋᴜ.

* Bᴀᴄᴀ Sᴜʙᴜʜ & Asᴀʀ sᴇʙᴀɴʏᴀᴋ 70x sᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ.
(Sᴜᴍʙᴇʀ: Iɴᴅᴀʜɴʏᴀ Hɪᴅᴜᴘ Bᴇʀsʏᴀʀɪᴀᴛ ᴏʟᴇʜ Usᴛ Isᴍᴀɪʟ Kᴀᴍᴜs).


☞ Mᴇᴍʙᴀᴄᴀ sᴜʀᴀʜ Aʟ-Iᴋʜʟᴀs 11 ᴋᴀʟɪ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ sᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ.

 Mᴇᴍʙᴀᴄᴀ Aʟ-Qᴜʀᴀɴ, ᴘᴇʀʙᴀɴʏᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴇʀᴅᴏᴀ & ʟᴀɪɴ² ᴀᴍᴀʟᴀɴ sᴏʟᴇʜ.


 ~AʟʟᴀʜᴜAᴋʙᴀʀ ʙᴇɢɪᴛᴜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴋᴇɪsᴛɪᴍᴇᴡᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ɢᴀɴᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ Aʟʟᴀʜ sᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ ʀᴇᴊᴀʙ ɪɴɪ..sᴀʜᴀʙᴀᴛ-sᴀʜᴀʙᴀᴛ sᴀʏᴀ..ᴊᴏᴍ!!Hᴀʏʏᴀ ʙɪɴᴀ,Fᴀsᴛᴀʙɪǫᴜʟ Kʜᴀɪʀᴀᴛ..
ʀᴇʙᴜᴛʟᴀʜ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ɪɴɪ..Tɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ 'ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴋɪᴛᴀ  ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ 'ᴀᴍᴀʟᴀɴ2 sᴜɴᴀᴛ..
Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ SAW ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀsᴀʙᴅᴀ :
~"Sᴇsᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ Rᴀᴊᴀʙ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴜʟᴀɴ ALLAH,
~Sʏᴀ’ʙᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴜʟᴀɴ ᴀᴋᴜ (Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ SAW),
~ʙᴜʟᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴜʟᴀɴ ᴜᴍᴀᴛᴋᴜ.”


Mᴏɢᴀ ᴋɪᴛᴀ sᴇᴍᴜᴀ ɪsᴛɪǫᴀᴍᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴇɢᴀʟᴀ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ ɪɴɪ..ᴍᴏɢᴀ Aᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ sᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ,Sʏᴀᴀʙᴀɴ ᴅᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅᴀɴ ᴛᴀᴘɪ ʜᴇɴᴅᴀᴋʟᴀʜ ʙᴇʀɪsᴛɪǫᴀᴍᴀʜ ᴍᴇʟᴀᴋsᴀɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ-ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴋᴇʙᴀᴊɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ ᴘᴀᴅᴀ ʙɪʟᴀ-ʙɪʟᴀ ᴍᴀsᴀ sᴀʜᴀᴊᴀ sɪᴀɴɢ ᴀᴛᴀᴜᴘᴜɴ ᴍᴀʟᴀᴍ. Sᴇsᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴀᴋsᴀɴᴀᴋᴀɴ sᴇsᴜᴀᴛᴜ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴᴜʜ ᴋᴇɪᴋʜʟᴀsᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴛᴇᴘᴀᴛᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍ sʏᴀʀᴀ', ᴍᴀᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀɢᴏʟᴏɴɢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜᴍᴀᴛ Isʟᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴀʀᴀʜ ᴋᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀᴀɴ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ. Pᴇʀʙᴀɴʏᴀᴋᴋᴀɴʟᴀʜ ᴀᴍᴀʟᴀɴ sᴜɴᴀᴛ ᴅɪ ʙᴜʟᴀɴ Rᴇᴊᴀʙ sᴇʙᴀɢᴀɪ sᴜᴀᴛᴜ ᴘᴇʀsᴇᴅɪᴀᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜᴛ ᴋᴇᴅᴀᴛᴀɴɢᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ ᴀʟ-Mᴜʙᴀʀᴀᴋ!.


P/s :Jᴏᴍᴍ..Mᴇᴍᴘᴇʀsɪᴀᴘᴋᴀɴ Dɪʀɪ Mᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ʙᴀɢɪ Mᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ..
Kᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀᴄᴀ sᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴜᴢ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ sᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ sᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ Rᴇᴊᴀʙ ᴅᴀɴ Sʏᴀᴀʙᴀɴ, ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴋʜᴀᴛᴀᴍ 30 ᴊᴜᴢ.


Iɴɪ sᴀᴛᴜ ᴡᴀʀᴍɪɴɢ ᴜᴘ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ. Sᴇʟᴇᴘᴀs ɪᴛᴜ ʙᴏʟᴇʜʟᴀʜ ᴛɪɴɢᴋᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ sᴀᴛᴜ ᴊᴜᴢ sᴇᴛɪᴀᴘ ʜᴀʀɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ Rᴀᴍᴀᴅʜᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴋʜᴀᴛᴀᴍ 30 ᴊᴜᴢ sᴇᴋᴀʟɪ ʟᴀɢɪ.


Bᴏʟᴇʜ ᴋʜᴀᴛᴀᴍ 2 ᴋᴀʟɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀsᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ! Jᴏᴍ..ᴊᴏᴍ..ᴊᴏᴍ..ᴛᴀᴋ sᴀʙᴀʀ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ BULAN PESTA IBADAH ɪᴀɪᴛᴜ RAMADHAN. Sᴇᴍᴏɢᴀ sᴇᴍᴘᴀᴛ ʙᴇʀsᴜᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴɴʏᴀ, 
jom qiamullail mlm ni...Allah is the best listener..
moga Allah makbulkan doa kita semua...


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

SAVE PALESTINE

SAVE PALESTINE

buat diriku


♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.
"jadikanlah dirimu mawar yang menyeri & menguntum dijalan da'wah & biarkan mawar itu terpaksa melukai tangan-tangan untuk merasai harumnya kasih Allah"
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.

"sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.." (As-Saff ayat 4)

manusia adalah insan kerdil yang sentiasa melakukan kesilapan... berdampinglah kamu dengan insan-insan yang mampu menasihatimu apabila kamu melakukan kesalahan... serta insan yang mampu menerima teguran apabila dia melakukan kesilapan... kerana manusia itu dicptakan saling memerlukan antara satu sama lain...

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥
menikmati HIDUP hari ini seolah2 HARI TERAKHIR...
Sehingga kita akan berDAMAI dengan semua orang..
memberikan KEBAIKAN dan yang TERBAIK..
kepada orang2 yang DEKAT kita...
Dan karena KEBAIKAN kita tersebut...
Maka orang lainpun akan MEMBALAS kebaikan...

Disitulah KEBAHAGIAAN......
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..
Jika SENDIRI janganlah merasa sepi, ada ALLAH yang sedang mengawasi.

Jika SEDIH janganlah dipendam di hati, ada ALLAH tempat berbagi.

Jika SUSAH janganlah merasa pilu, ada ALLAH tempat mengadu.

Jika GAGAL jangan berputus asa, ada ALLAH tempat meminta.

Jika BAHAGIA janganlah menjadi lupa, ada ALLAH tempat memuja.
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbabaa Laa Tuyigh Quluubanaa Ba’da Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

Ertinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 7)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi ‘Ala Diinik

Ertinya: “Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.” (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa ‘Alaa Thaa’atik

Ertinya: “Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.” (HR. Muslim)

*******************************************

ya Allah bagi lah ketenangan pada diri yang lemah ini..

buat diri ini,ku ingin berpesan:
"jangan bersedih dan jangan berputus asa..masih ada masa selagi masih ada nyawa"
buat diri ku..

ku ingin menyatakan betapa tingginya harapan ibu melihat kau berjaya..
Buat diriku,

ku ingin berpesan supaya kau tabah dalam perjuangan,berani mengharungi mehnah dan ujian..

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.