ulama-ulama ku

ulama-ulama ku

Sila Pilih Bahasa Yang Anda Suka =)

Rabu, 30 Mei 2012

KEZALIMAN BASHAR AL ASSAD PASTI AKAN TUMBANG


Tɪᴀᴅᴀ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ Aʟʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴛɪ, sᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ɪᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ, ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ, ᴛᴜᴍʙᴜʜ-ᴛᴜᴍʙᴜʜᴀɴ ᴅᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ. Hᴇʙᴀᴛ ᴍᴀᴄᴀᴍᴀɴᴀ sᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ᴀᴛᴀᴜ ʙɪɴᴀᴛᴀɴɢ, ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ sᴜᴅᴀʜ ᴀᴊᴀʟɴʏᴀ ɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴛɪ. Wᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ sᴜᴀᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴅɪʙᴇʀɪ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ 'ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇsɪ', 'ʜᴀɪᴡᴀɴ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀʙɪsᴀ', 'ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ', 'ᴘᴀʟɪɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ' ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴀᴄᴀᴍ-ᴍᴀᴄᴀᴍ ɢᴇʟᴀʀᴀɴ ʟᴀɪɴ, ᴍᴀᴛɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪɴʏᴀ ᴡᴀʟᴀᴜ ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ, ʜᴀᴛᴛᴀ ᴅɪ ᴀɴɢᴋᴀsᴀ sᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ. Tᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ʙᴇᴍᴀᴍᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ sᴇʀɪɴɢ ʟᴜᴘᴀ, sᴇᴍᴀsᴀ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʟᴍᴜ-ɪʟᴍᴜ ᴀɢᴀᴍᴀ sᴇʀᴛᴀ ᴀᴋʜʟᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ, ᴘᴀsᴛɪ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴀsᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ sᴀᴛᴜ ᴋᴜᴀsᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴇsᴀʀ ᴅᴀʀɪ sᴇɢᴀʟᴀ-ɢᴀʟᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴀɴɢɪᴛ ᴅᴀɴ ʙᴜᴍɪ, ɪᴛᴜʟᴀʜ ᴋᴜᴀsᴀ Aʟʟᴀʜ Tᴀᴀʟᴀ, Tᴜʜᴀɴ sᴇᴍᴇsᴛᴀ ᴀʟᴀᴍ.


Sᴇʙᴀɢᴀɪ Mᴜsʟɪᴍ ʏᴀɴɢ sᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɢᴀᴍᴀ, ᴋɪᴛᴀ sᴇᴅᴀʀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ Aʟʟᴀʜ Tᴀᴀʟᴀ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴜᴊɪ ᴋɪᴛᴀ sɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴀᴍᴀʟᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ sɪsɪ-Nʏᴀ. Dɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ sɪᴀ-sɪᴀ, ɪɴɪ ᴅɪᴛᴇɢᴀsᴋᴀɴ Aʟʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ғɪʀᴍᴀɴ-Nʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʏᴀᴛ 115 sᴜʀᴀʜ ᴀʟ-Mᴜᴋᴍɪɴᴜɴ : "Mᴀᴋᴀ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ Kᴀᴍɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴄɪᴘᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ (ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛɪᴀᴅᴀᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴅᴀ) sᴀʜᴀᴊᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪᴀᴅᴀ sᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʜɪᴋᴍᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ ɪᴛᴜ? ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍᴜ (ᴍᴇɴʏᴀɴɢᴋᴀ ᴘᴜʟᴀ) ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ?"

Aʏᴀᴛ ᴅɪ ᴀᴛᴀs ᴊᴇʟᴀs ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ, ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴜᴀ ᴅɪᴍᴇɴsɪ Aʟʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ, ᴅɪ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴄɪᴘᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ sɪᴀ-sɪᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴍʙᴀʟɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ-Nʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ sᴜᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ɴᴀɴᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ 'Hᴀʀɪ Kɪᴀᴍᴀᴛ' ᴀᴛᴀᴜ 'Hᴀʀɪ Aᴋʜɪʀᴀᴛ' ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴅᴇsᴛɪɴᴀsɪ ᴘᴇʀsɪɴɢɢᴀʜᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʙᴀɢɪ sᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴀᴋʜʟᴜᴋ ᴄɪᴘᴛᴀᴀɴ-Nʏᴀ.

Pᴇʀsᴏᴀʟᴀɴɴʏᴀ ᴅɪ sɪɴɪ, ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴘᴇʀsɪᴀᴘᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴇʀsɪᴀᴘᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴇʀsᴇʙᴜᴛ, ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɢᴀᴍʙᴀʀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴠᴇʀsɪ sᴇᴋsᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴀᴢᴀʙ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ ᴍᴀɴɢsᴀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴊᴀɴᴊɪᴋᴀɴ ɪᴛᴜ. Jɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴊᴇɴɪs ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴜɴᴅᴜᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪɴᴛɪᴘᴀᴛɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴅᴀɴ ʜᴀᴅɪs Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ S.A.W, ɪɴsʏᴀ- Aʟʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ sᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪsᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ sʏᴀғᴀᴀᴛ Bᴀɢɪɴᴅᴀ S.A.W, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ sᴇʙᴀʟɪᴋɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴊᴇɴɪs ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴀʜᴀᴛ, sᴜᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ Aʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀɴɢɢᴀʜ ᴀᴊᴀʀᴀɴ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ, ᴍᴀᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪsɪsɪʜᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ sʏᴀғᴀᴀᴛ Bᴀɢɪɴᴅᴀ. Nᴀ'ᴜᴢᴜʙɪLʟᴀʜɪ ᴍɪɴ ᴢᴀᴀʟɪᴋ

Aʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ sɪʀɪ ᴋᴇᴊᴀʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋᴇᴄᴜɴᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇᴍʙᴀʜ ʙᴜᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ sᴇʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴇᴋᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀsᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀᴢᴀʙ Aʟʟᴀʜ Tᴀᴀʟᴀ. Aʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ-ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ sᴇᴘᴇʀᴛɪ Nᴀᴍʀᴜᴅ, Fɪʀᴀᴜɴ, Qᴀʀᴜɴ, Hᴀᴍᴀɴ, Aʙᴜ Lᴀʜᴀʙ, ᴋᴀᴜᴍ Nᴀʙɪ Iʙʀᴀʜɪᴍ, ᴋᴀᴜᴍ Nᴀʙɪ Mᴜsᴀ, ᴋᴀᴜᴍ Nᴀʙɪ Lᴜᴛ ᴅᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ. Tᴇᴛᴀᴘɪ, ᴀᴘᴀᴋᴀʜ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ Aʟʟᴀʜ ᴍᴀʜᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀᴀɴɴʏᴀ ᴅɪsᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜᴍᴀᴛ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴜᴍᴀᴛ Nᴀʙɪ ᴛᴇʀᴀᴋʜɪʀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ Nᴀʙɪ sᴇʟᴇᴘᴀs Bᴀɢɪɴᴅᴀ. ʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀɪɴ ɪᴀʟᴀʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ sᴜᴘᴀʏᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀʟᴇɴɢᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴇʀsɪᴀᴘᴀᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴘᴇɴᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴜʜᴀsᴀʙᴀʜ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʜɪᴛᴜɴɢᴀɴ.

Kᴇsᴇᴍᴜᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪsᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ Bᴀɢɪɴᴅᴀ Rᴀsᴜʟᴜʟʟᴀʜ S.A.W ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ 'Nᴜᴢᴜʟ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ' sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴍᴜᴋᴊɪᴢᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴛᴀʀᴀɴʏᴀ sᴀᴍᴘᴀɪ ʜᴀʀɪ ᴋɪᴀᴍᴀᴛ, sᴜᴘᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴜᴍᴀᴛɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ sᴀᴍᴀ sᴇᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ. Kᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ, ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ sᴀʟᴀʜ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ sᴀʟᴀʜ Nᴀʙɪ Mᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ sᴇɴᴅɪʀɪ, ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ᴘᴀᴅᴀ sᴀᴛᴜ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʏᴀɴɢ sɪɴɢᴋᴀᴛ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ᴍᴇɴᴊᴀɴɢᴋᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ sᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴀʙᴀᴅ ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʀɪ ɪᴛᴜ.

Aᴅᴀᴋᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴀᴋᴀʟ ғɪᴋɪʀᴀɴ ᴡᴀʟᴀᴜ sᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴀᴛɪ, ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴇsᴛɪɴᴀsɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴᴛɪ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ? Sᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ 365 ʜᴀʀɪ ᴋɪʀᴀᴀɴ ᴋᴀʟᴇɴᴅᴀʀ Mᴀsɪʜɪ ᴅᴀɴ 355 ʜᴀʀɪ ᴋɪʀᴀᴀɴ ᴋᴀʟᴇɴᴅᴀʀ Hɪᴊʀɪ ᴅᴀɴ ᴅɪᴋᴀʟɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ 50 ᴛᴀʜᴜɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ 17,751 ʜᴀʀɪ. Sᴀᴛᴜ ʜᴀʀɪ sᴀʜᴀᴊᴀ ʙᴇʀғɪᴋɪʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍғᴏᴋᴜsᴋᴀɴ ɴᴀsɪʙ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ. Kᴀʟᴀᴜ ɪᴛᴜᴘᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ, ɪᴀ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ʜᴀᴛɪ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴜᴛᴜᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴜᴛᴜᴘᴀɴ Aʟʟᴀʜ Tᴀᴀʟᴀ.

Iɴɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʟᴀɴɢsᴜɴɢ ᴅᴀʟᴀᴍ sᴇᴊᴀʀᴀʜ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ᴅɪ ᴀʙᴀᴅ ᴍᴏᴅᴇɴ, ᴋɪᴛᴀ sᴀᴍᴀ-sᴀᴍᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴀᴋsɪᴋᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ Isʟᴀᴍ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ, ᴍᴇᴍᴇɴᴊᴀʀᴀ, ᴍᴇɴʏᴇᴋsᴀ sᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ sᴇɴᴅɪʀɪ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴜᴍᴀᴛ Isʟᴀᴍ, ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴋᴇsᴜᴅᴀʜᴀɴ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇᴋsᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ, ᴀᴋʜɪʀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴀᴛɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀᴅᴀᴘɪ Aʟʟᴀʜ, sᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅᴀᴛᴀɴɢɴʏᴀ ᴋɪᴀᴍᴀᴛ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴅɪsᴇᴋsᴀ ᴏʟᴇʜ Aʟʟᴀʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴜʙᴜʀ ᴍᴀsɪɴɢ-ᴍᴀsɪɴɢ. Iᴛᴜʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ Jᴀᴍᴀʟ Aʙᴅᴜʟ Nᴀsɪʀ ᴅᴀɴ Aɴᴡᴀʀ Sᴀᴅᴅᴀᴛ (ᴍᴀɴᴛᴀɴ Pʀᴇsɪᴅᴇɴ Mᴇsɪʀ), Sᴀᴅᴅᴀᴍ Hᴜssᴇɪɴ (Iʀᴀǫ), Mᴜᴀᴍᴍᴀʀ Gᴀᴅᴅᴀғɪ (Lɪʙʏᴀ), Hᴀʙɪʙ Bᴏᴜʀǫɪʙᴀ ᴅᴀɴ Zᴇɪɴ ᴀʟ-Aʙɪᴅɪɴ (Tᴜɴɪsɪᴀ), Cʜᴀᴅʟɪ Bᴇɴᴊᴀᴅɪᴅ ᴅᴀɴ Aʙᴅᴇʟᴀᴢɪᴢ Bᴏᴜᴛᴇғʟɪᴋᴀ (Aʟɢᴇʀɪᴀ), Hᴀғᴇᴢ ᴀʟ-Assᴀᴅ (Sʏʀɪᴀ) ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀsɪʜ ʜɪᴅᴜᴘ ɪᴀɪᴛᴜ Bᴀsʏᴀʀ ᴀʟ-Assᴀᴅ.

Sᴇᴛᴇʟᴀʜ ᴋᴇᴊᴀᴛᴜʜᴀɴ Hᴏsɴɪ Mᴜʙᴀʀᴀᴋ ᴅɪ Mᴇsɪʀ, Zᴇɪɴ ᴀʟ-Aʙɪᴅɪɴ ᴅɪ Tᴜɴɪsɪᴀ, Mᴜᴀᴍᴍᴀʀ Gᴀᴅᴅᴀғɪ ᴅɪ Lɪʙʏᴀ ᴅᴀɴ, Aʟɪ Aʙᴅᴜʟʟᴀʜ Sᴀʟᴇʜ ᴅɪ Yᴀᴍᴀɴ, ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇsᴇᴍᴜᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴅɪ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀsɪɴɢ-ᴍᴀsɪɴɢ. Nᴀᴍᴜɴ, ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ Sʏʀɪᴀ ᴀᴍᴀᴛ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ-ɴᴇɢᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪsᴇʙᴜᴛᴋᴀɴ, ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴘɪʟɪʜᴀɴ ʀᴀʏᴀ ᴅɪᴀᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ɴᴇɢᴀʀᴀ Sʏʀɪᴀ ᴅɪᴀɴɢɢᴀᴘ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴡᴀʀɪsᴀɴ ᴋᴇᴛᴜʀᴜᴀɴ ᴀʟ-Assᴀᴅ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ɴᴇɢᴀʀᴀ ᴍᴏɴᴀʀᴋɪ, ɴᴀᴍᴜɴ sᴇᴄᴀʀᴀ ᴀᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴋ ʙᴇʀᴀʟɪʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ Hᴀғᴇᴢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ Bᴀsʏᴀʀ.

Aᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪʟᴜᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ, ʀᴀᴋʏᴀᴛ Sʏʀɪᴀ sᴀᴍᴀ sᴇᴋᴀʟɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴘɪɴᴄᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴘᴀʀᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴅɪᴀᴡᴀsɪ ᴍᴀʟᴀʜ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ, ᴅɪsᴜᴍʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ sᴇʀᴛᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ sᴇᴋsᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴇɴᴄᴀᴛᴋᴀɴ ғɪᴢɪᴋᴀʟ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀғᴜɴɢsɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ Isʟᴀᴍ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ.

Pᴀᴅᴀ Mᴇɪ 2011, Bᴀsʏᴀʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀʀᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪs ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘ sᴇᴊᴜᴍʟᴀʜ 28 ᴍᴜʀɪᴅ sᴇᴋᴏʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟ ᴘᴀsᴛɪ ᴍᴇɴᴄᴏɴᴛᴇɴɢ ᴅɪɴᴅɪɴɢ ᴀᴡᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛᴇʀᴀ ᴘᴇʀᴋᴀᴛᴀᴀɴ 'Rᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʜᴜ ᴊᴀᴛᴜʜᴋᴀɴ sɪsᴛᴇᴍ ᴘᴇᴍᴇʀɪɴᴛᴀʜᴀɴ Bᴀsʏᴀʀ', ᴋᴇsᴇᴍᴜᴀ ᴍᴜʀɪᴅ ɪᴛᴜ ᴅɪᴍᴀsᴜᴋᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ᴅɪsᴏᴀʟ-sɪᴀsᴀᴛ sɪᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴀʏᴀʜ-ᴀʏᴀʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. Tɪᴅᴀᴋ ᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴜɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴊᴀᴡᴀʙ, ᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴄᴀʙᴜᴛ ᴋᴜᴋᴜ-ᴋᴜᴋᴜ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜɢᴜᴛᴀɴ, ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴛɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴋᴜʀᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀᴀʜ, ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴇɴᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ sɪᴀʀᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ᴛᴇʟᴇᴠɪsʏᴇɴ. Lᴀᴘᴏʀᴀɴ ʙᴇʀɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴇsᴘᴏɴs ᴘᴀʀᴀ ᴀʏᴀʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʀɪᴅ-ᴍᴜʀɪᴅ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʀᴇᴊɪᴍ Bᴀsʏᴀʀ sᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʙᴀsᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ sʏᴀʀᴀᴛ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴘᴀsᴜᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪs ᴅᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴇʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴇɴᴊᴀᴛᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ.

Kᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴘᴏʟɪs ᴍᴇɴɢᴇᴍᴜᴋᴀᴋᴀɴ ᴛᴀᴡᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍʙᴇʙᴀsᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ sʏᴀʀᴀᴛ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪᴛᴜᴋᴀʀ ɢᴀɴᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɴᴀᴋ-ᴀɴᴀᴋ ɢᴀᴅɪs ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. Rᴀᴋʏᴀᴛ sᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴍᴀʀᴀʜ ᴅᴀɴ ʜɪʟᴀɴɢ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ, ʟᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴏʟɪs ᴛᴇʀᴘᴀᴋsᴀ ᴍᴇɴᴇᴍʙᴀᴋ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴍᴜʟᴀʟᴀʜ ᴇᴘɪsᴏᴅ ᴘᴇʀᴛᴇᴍʙᴜɴɢᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴘᴀsᴜᴋᴀɴ ᴀᴘᴀʀᴀᴛ ʀᴇᴊɪ Bᴀsʏᴀʀ ᴅɪ Sʏʀɪᴀ. Kᴀᴡᴀsᴀɴ ᴘᴇɴᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪɴʏᴀ Aʜʟᴜs Sᴜɴɴᴀʜ ᴡᴀʟ Jᴀᴍᴀ'ᴀʜ ᴅɪʙᴇᴅɪʟ ᴛᴇʀᴜᴋ sᴀᴍᴘᴀɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ʙᴇʟᴀs ᴋᴀsɪʜᴀɴ. Iɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ Bᴀsʏᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴜᴛ ᴀɢᴀᴍᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ 'Bᴀ'ᴀᴛʜ' (sᴏsɪᴀʟɪs) ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ ʙᴇʀʙᴀɴᴅɪɴɢ ɴᴀsɪʙ ᴜᴍᴀᴛ Isʟᴀᴍ sᴇɴᴅɪʀɪ. Sʟᴏɢᴀɴ Sᴜɴɴᴀʜ VS Sʏɪᴀʜ, Sʏɪᴀʜ VS Sᴜɴɴᴀʜ ᴅɪᴀᴘɪ-ᴀᴘɪᴋᴀɴ, ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴏɴᴜs ʙᴜᴀᴛ Zɪᴏɴɪs Isʀᴀᴇʟ ᴅᴀɴ Aᴍᴇʀɪᴋᴀ.

Oʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴋᴇᴊᴀᴍᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ Bᴀsʏᴀʀ ɪᴛᴜ, ᴘᴀʀᴀ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ʀᴇsᴘᴏɴs ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴇɢᴀsᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ Bᴀsʏᴀʀ ʜᴀʀᴜs ᴅɪʙᴜɴᴜʜ, ɪᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ sᴀᴛᴜ ᴛᴜɢᴀs ғᴀʀᴅʜᴜ 'ᴀɪɴ ᴀᴛᴀs sᴇᴛɪᴀᴘ Mᴜsʟɪᴍ/ Mᴜsʟɪᴍᴀʜ. Mᴀʟᴀʜ ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʙᴀʟᴀs ᴅᴇɴɢᴀɴ sʏᴜʀɢᴀ Aʟʟᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ᴋᴇʟᴀᴋ. Pᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴊᴇʟᴀsᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ Sᴇᴛɪᴀᴜsᴀʜᴀ Aɢᴜɴɢ Iᴋᴀᴛᴀɴ Aʜʟᴜs Sᴜɴɴᴀʜ, Dʀ.Sᴏғᴡᴀᴛ Hɪᴊᴀᴢɪ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ғᴀᴛᴡᴀ sᴜᴘᴀʏᴀ Bᴀsʏᴀʀ Aʟ-Asᴀᴅ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪʙᴜɴᴜʜ.

"Sᴇsɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ Bᴀsʏᴀʀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜɴʏᴀ ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴅᴏsᴀ".

Dʀ.Sᴏғᴡᴀᴛ Hɪᴊᴀᴢɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ Kᴇᴛᴜᴀ Pᴇᴍᴇɢᴀɴɢ Aᴍᴀɴᴀʜ Rᴇᴠᴏʟᴜsɪ Mᴇsɪʀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, "Sᴇsɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ Bᴀsʏᴀʀ ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴏʟᴇʜɪ ʙᴀʟᴀsᴀɴ sʏᴜʀɢᴀ," ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴛᴇᴍᴜᴀɴ Kʜᴀᴍɪs ʟᴀʟᴜ ᴀɴᴊᴜʀᴀɴ Kᴇsᴀᴛᴜᴀɴ Dᴏᴋᴛᴏʀ-Dᴏᴋᴛᴏʀ Pᴇʀᴜʙᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ Iᴋᴀᴛᴀɴ Aʜʟᴜs Sᴜɴɴᴀʜ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴛᴀᴊᴜᴋ "Pᴇʀᴀɴᴀɴ Uᴍᴍᴀʜ ᴅᴀɴ Uʟᴀᴍᴀ Isʟᴀᴍ Dᴀʟᴀᴍ Mᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ Sʏʀɪᴀ ᴅᴀɴ Pᴀʟᴇsᴛɪɴ".

Kᴀᴛᴀ ʙᴇʟɪᴀᴜ ʟᴀɢɪ, "Jɪᴋᴀ ᴡᴀᴊᴀʜ sᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ɴᴇsᴄᴀʏᴀ sᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜɴʏᴀ (Bᴀsʏᴀʀ) ᴅᴀɴ sᴇsɪᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜɴʏᴀ ᴍᴀᴋᴀ ʙᴜɴᴜʜʟᴀʜ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴅᴀʀᴀʜɴʏᴀ."

Sᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, sᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴀɢɪ ᴜʟᴀᴍᴀ ᴛᴇʀᴋᴇɴᴀʟ ᴅᴀʀɪ Mᴇsɪʀ Dʀ.Jᴀᴍᴀʟ Aʙᴅᴜs Sᴀᴛᴛᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʟᴀʀᴀs ʙᴀɢɪ Kᴇsᴀᴛᴜᴀɴ Pᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀʜ Mᴇsɪʀ ʙᴇʀᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ, "Jᴇɴᴀʏᴀʜ Bᴀsʏᴀʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴘᴜʟᴜʜᴀɴ ʀɪʙᴜ ʀᴀᴋʏᴀᴛɴʏᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴇᴢᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴀᴛᴀᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ sᴇᴘᴇʀᴛɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ Yᴀʜᴜᴅɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴜᴍᴀᴛ Isʟᴀᴍ ᴅɪ Pᴀʟᴇsᴛɪɴ".

Jᴇʟᴀs Aʙᴅᴜʟ Sᴀᴛᴛᴀʀ ʟᴀɢɪ, "Tɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢʜᴏʀᴍᴀᴛɪ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴢᴀʟɪᴍ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴀsɪʜ Isʟᴀᴍ".

Bᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇɴᴅᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀɴᴛᴀɴ Mᴜғᴛɪ Mᴇsɪʀ, Dʀ.Nᴀsʀ Fᴀʀɪᴅ Wᴀsʜɪʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇɢᴀsᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ, "Bᴀsʜᴀʀ ᴀʟ-Assᴀᴅ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅᴀɴ ʜᴀʀᴜs ᴅɪʙᴜɴᴜʜ", ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀᴋʜʙᴀʀ ᴍɪʟɪᴋ Pᴀʀᴛɪ Kᴇʙᴇʙᴀsᴀɴ ᴅᴀɴ Kᴇᴀᴅɪʟᴀɴ (Hᴜʀʀɪʏʏᴀʜ ᴡᴀʟ'Aᴅᴀʟᴀʜ) ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ sᴀʏᴀᴘ ᴘᴏʟɪᴛɪᴋ Iᴋʜᴡᴀɴᴜʟ Mᴜsʟɪᴍɪɴ, ᴘᴀɴᴅᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀsᴇᴛᴜᴊᴜɪ ᴏʟᴇʜ Sʏᴇɪᴋʜ ᴀʟ-Aᴢʜᴀʀ, Dʀ Aʜᴍᴀᴅ ᴀᴛ-Tᴀɪʏɪʙ.


sumber : Disini

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

SAVE PALESTINE

SAVE PALESTINE

buat diriku


♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.
"jadikanlah dirimu mawar yang menyeri & menguntum dijalan da'wah & biarkan mawar itu terpaksa melukai tangan-tangan untuk merasai harumnya kasih Allah"
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.

"sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.." (As-Saff ayat 4)

manusia adalah insan kerdil yang sentiasa melakukan kesilapan... berdampinglah kamu dengan insan-insan yang mampu menasihatimu apabila kamu melakukan kesalahan... serta insan yang mampu menerima teguran apabila dia melakukan kesilapan... kerana manusia itu dicptakan saling memerlukan antara satu sama lain...

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥
menikmati HIDUP hari ini seolah2 HARI TERAKHIR...
Sehingga kita akan berDAMAI dengan semua orang..
memberikan KEBAIKAN dan yang TERBAIK..
kepada orang2 yang DEKAT kita...
Dan karena KEBAIKAN kita tersebut...
Maka orang lainpun akan MEMBALAS kebaikan...

Disitulah KEBAHAGIAAN......
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..
Jika SENDIRI janganlah merasa sepi, ada ALLAH yang sedang mengawasi.

Jika SEDIH janganlah dipendam di hati, ada ALLAH tempat berbagi.

Jika SUSAH janganlah merasa pilu, ada ALLAH tempat mengadu.

Jika GAGAL jangan berputus asa, ada ALLAH tempat meminta.

Jika BAHAGIA janganlah menjadi lupa, ada ALLAH tempat memuja.
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbabaa Laa Tuyigh Quluubanaa Ba’da Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

Ertinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 7)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi ‘Ala Diinik

Ertinya: “Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.” (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa ‘Alaa Thaa’atik

Ertinya: “Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.” (HR. Muslim)

*******************************************

ya Allah bagi lah ketenangan pada diri yang lemah ini..

buat diri ini,ku ingin berpesan:
"jangan bersedih dan jangan berputus asa..masih ada masa selagi masih ada nyawa"
buat diri ku..

ku ingin menyatakan betapa tingginya harapan ibu melihat kau berjaya..
Buat diriku,

ku ingin berpesan supaya kau tabah dalam perjuangan,berani mengharungi mehnah dan ujian..

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.