ulama-ulama ku

ulama-ulama ku

Sila Pilih Bahasa Yang Anda Suka =)

Selasa, 22 Mei 2012

Dᴇʙᴀᴛ Usᴛᴀᴢ ᴠs Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ-Isᴜ Aᴜʀᴀᴛ


Assalamualaikum semua sahabt2 ana di blog ini....update terbaru ni  ambik dari rakan facebook ana..so ana kongsi  di blog...moga ianya manfaat untuk kita semua...jom kita saksikan (baca) perdebatan antara Ustaz dan si gadis liberal-isu yang x asing dengan kita sebagai muslimah...iaitu 'AURAT'


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Sᴀʟᴀᴍ ᴜsᴛᴀᴢ…..sᴏʀʀʏ ғᴏʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙɪɴɢ ʏᴏᴜ…I ᴊᴜsᴛ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴀsᴋ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ғʀᴏᴍ ʏᴏᴜ…!!”


Usᴛᴀᴢ :
“Oᴋ sɪʟᴀᴋᴀɴ……ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ…”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Usᴛᴀᴢ ɪᴛ ɪs ᴛʀᴜᴇ……ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ ɴɪ ᴊᴀʜᴀᴛ….?Usᴛᴀᴢ :
“Hᴍᴍᴍ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ʜᴜᴋᴜᴍ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ ᴛᴜ….ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴊᴀʜᴀᴛ ʟᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴀᴛᴜʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ Aʟʟᴀʜ.!!


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Nᴏ ɴᴏ ɴᴏ ᴜsᴛᴀᴢ ʏᴏᴜ ‘ʀᴇ ʀᴇᴀʟʟʏ ᴡʀᴏɴɢ……ᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ᴅᴀɴ ᴛɪɴɢᴋᴀʜʟᴀᴋᴜ….ᴋᴀʟᴀᴜ ᴜsᴛᴀᴢ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ….ʀᴀᴍᴀɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ʟᴀʙᴜʜ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀᴊᴇ sᴏᴘᴀɴ…ᴛᴇᴛᴀᴘɪ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɴɪʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴘᴇʀᴀɴɢᴀɪ ᴊᴀʜᴀᴛ…ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀsᴇʟɪɴᴅᴜɴɢ ᴅɪ sᴇʙᴀʟɪᴋ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ…. Tᴜ ʜɪᴘᴏᴋʀɪᴛ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴜsᴛᴀᴢ…..”


Usᴛᴀᴢ :
“Sᴇᴋᴜʀᴀɴɢ –ᴋᴜʀᴀɴɢ ɴʏᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ….ᴅᴏsᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴛᴇʀᴍᴀsᴜᴋ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅᴏsᴀ ʙᴇsᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴜʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴢɪɴᴀ”

Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Hᴀ ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ ……I ᴅᴏɴ’ᴛ ᴛʜɪɴᴋ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴜsᴛᴀᴢ………..sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ..ᴍᴀsᴀʟᴀʜ ᴢɪɴᴀ…ʀᴏɢᴏʟ..sᴜᴍʙᴀɴɢ ᴍᴀʜʀᴀᴍ…..ᴅᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴏsᴀᴋᴀɴ ᴀᴋʜʟᴀᴋ ᴋᴀᴜᴍ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴀʜᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀɴᴀғsᴜ ʙᴜᴀs…..ʙᴜᴋᴀɴ sᴇʙᴀʙ ᴋᴀᴍɪ ʙᴇʀᴘᴀᴋᴀɪᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴘᴜʀᴅᴀʜ.!!!”
“Usᴛᴀᴢ ᴘᴜɴ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴀɴ….ᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɴɪ…ᴀʟɪᴍ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴀᴘɪ ʙɪʟᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴏᴍᴘᴜᴀɴ…..ᴛᴇʀᴄᴀʙᴜᴛ sᴇʀʙᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ……ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ…”


Usᴛᴀᴢ :
“Hᴀɪ….ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴘᴇʀʟɪ sᴀʏᴀ ᴀᴊᴇ ɴɪ….?”
Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Hᴀ ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ….ᴜsᴛᴀᴢ ᴛᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀsᴜᴋ ʟᴀ…..sᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴜsᴛᴀᴢ….. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ sᴀʏᴀ ᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴛᴀɴʏᴀ sᴏᴀʟᴀɴ ɴɪ…….ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ……!!”


Usᴛᴀᴢ :
“Isʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ….Fɪᴛɴᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘɪɴᴛᴜ ᴢɪɴᴀ ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋɴʏᴀ ʙᴇʀᴘᴜɴᴄᴀ ᴅᴀʀɪ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴋᴇʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ”
Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Hᴀʙɪs ᴛᴜ ᴜsᴛᴀᴢ…sᴀʟᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʟᴀʜ ʏᴇ ᴋᴀʟᴀᴜ…..ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴅᴀʏᴀ..ᴅɪʀᴏɢᴏʟ…ᴅɪʀᴀɢᴜᴛ ᴋᴇsᴜᴄɪᴀɴɴʏᴀ ᴏʟᴇʜ sᴇᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘʟᴀʏʙᴏʏ….?”


Usᴛᴀᴢ :
“Bᴜᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴍᴀᴋsᴜᴅ sᴀʏᴀ…….ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴᴀ ɪᴀʟᴀʜ…ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ sᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴇʙᴀʙ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴄᴇɴᴅᴇʀᴜɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴊᴀʜᴀᴛ…ᴍᴀᴋᴀ sᴇʟᴀᴍᴀᴛʟᴀʜ ᴅɪʀɪɴʏᴀ..ᴅᴀʀɪ sᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴀɴᴄᴀᴍᴀɴ ᴅᴀɴ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ sᴇᴋsᴜᴀʟ.”….
“Pᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴀᴜʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ʙᴜᴋᴀɴᴋᴀʜ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ɢʜᴀɪʀᴀʜ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴇsᴜᴀᴛᴜ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ sᴇɴᴏɴᴏʜ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ?” Hɪʟᴀɴɢɴʏᴀ sɪғᴀᴛ ᴍᴀʟᴜ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʙᴇʀᴄᴀᴍᴘᴜʀ ɢᴀᴜʟ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ʙᴜᴋᴀɴ ᴍᴀʜʀᴀᴍ….ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪɴʏᴀ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ʙᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ…ʙᴇʀᴅᴀᴛɪɴɢ…ʙᴇʀᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀᴀɴ …..sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪɢᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀʟᴀʜ sʏᴀɪᴛᴀɴ…ʟᴀʟᴜ sʏᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴜɴ ᴍᴇᴍʙɪsɪᴋᴋᴀɴ ʙɪsɪᴋᴀɴ sʏᴀʜᴡᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜɴʏᴀ ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ᴢɪɴᴀ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴅᴜᴀ ᴘᴀsᴀɴɢᴀɴ sᴇᴊᴏʟɪ…!!”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Aʟᴀʜ ᴜsᴛᴀᴢ …ɪᴛᴜ sᴇʙᴀʙ ᴏʀᴀɴɢ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴅᴜʟᴜ……ᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ɴɪ ɪɴsᴀɴ ʏᴀɴɢ ʟᴇᴍᴀʜ ᴛᴇʀᴘᴀᴋsᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ”


Usᴛᴀᴢ :
“Hᴍᴍᴍᴍ…ɪᴛᴜʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴇᴛᴜʟ ᴛᴜ…..sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ….ᴍᴇsᴛɪʟᴀʜ ᴛᴇɢᴀs ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ ᴍᴀʀᴜᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴇʜᴏʀᴍᴀᴛᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ…..Aʟʟᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴅᴀʀɪ ᴛᴜʟᴀɴɢ ʀᴜsᴜᴋ Nᴀʙɪ Aʟʟᴀʜ Aᴅᴀᴍ ᴀ.s ᴜɴᴛᴜᴋ ʜɪᴅᴜᴘ ᴍᴜʟɪᴀ sᴇʙᴀɢᴀɪ sᴇᴏʀᴀɴɢ ɪsᴛᴇʀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴜɢᴀs ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟɪᴀ ɪᴀɪᴛᴜ sᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴᴇᴍᴀɴ sᴜᴀᴍɪ ᴅᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪ ɪɴsᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴏɴɢsɪ sᴜᴋᴀ ᴅᴜᴋᴀ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ sᴜᴀᴍɪ..sᴇᴛɪᴀ ʙᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ sᴜᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴀsᴀᴀɴ ᴋᴀsɪʜ sᴀʏᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴀᴛᴀs ᴅᴀsᴀʀ ᴄɪɴᴛᴀ…ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʀᴋᴀʜᴡɪɴᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴀʜ”
“Bᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀsɪʜ sᴀʏᴀɴɢ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴊɪᴋᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴀsᴋᴀɴ ɴᴀғsᴜ..ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴊᴀʜᴀᴛ….ʙᴜᴋᴀɴ ᴄɪɴᴛᴀ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ…ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴍᴀʀᴜᴀʜɴʏᴀ ᴅɪᴍᴜsɴᴀʜᴋᴀɴ……ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ʙᴀʜᴀɢɪᴀ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ɪᴋᴀᴛᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴀʜ.”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Oᴋ…ᴏᴋ….ᴜsᴛᴀᴢ ᴍᴇɴᴀɴɢ……Cᴜᴍᴀ sᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴜʟᴀɴɢɪ ʙᴀʟɪᴋ ᴜsᴛᴀᴢ ᴘᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ sᴀʏᴀ ᴛᴀᴅɪ……ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴘᴜɴ ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʙᴀɪᴋ sᴀɴɢᴀᴛ….ᴀᴅᴀ ᴅɪᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ɴɪ ᴜsᴛᴀᴢ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴀᴋʜʟᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴋᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ɴɪ….?”


Usᴛᴀᴢ :
“Hᴀ ʜᴀ ʜᴀ….ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴅɪsᴀʟᴀʜᴋᴀɴ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴊɪᴋᴀ ᴀᴋʜʟᴀᴋ sᴇsᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ʙᴜʀᴜᴋ…..!!!….ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ Aʟʟᴀʜ…sᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ɪᴛᴜ ʙᴀɪᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴊᴀʜᴀᴛ…ᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ Aʟʟᴀʜ…ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪᴋᴀɴ……!!”
“Jɪᴋᴀ ᴀᴋʜʟᴀᴋ sᴇsᴇᴏʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴊᴀʜᴀᴛ…..ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋɪʀᴀ ᴅᴏsᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴀᴋʜʟᴀᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴀʜᴀᴛ….ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ…..ᴍᴀᴋᴀ ᴅᴏsᴀɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀᴍʙᴀʜ ʟᴀɢɪ…ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴀᴛᴜ ᴅᴏsᴀ…ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴅᴏsᴀ…ᴀᴋɪʙᴀᴛɴʏᴀ ᴅᴇʀɪᴛᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ..ʟᴀᴍᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴀᴢᴀʙ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇʀᴀᴋᴀ…..!!”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Bᴀɪᴋʟᴀʜ ᴜsᴛᴀᴢ…ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛᴀᴋ ғᴀʜᴀᴍ ᴍᴀᴋsᴜᴅ sᴀʏᴀ…….ʙᴇɢɪɴɪʟᴀʜ sᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴄᴏɴᴛᴏʜ sᴜᴘᴀʏᴀ ᴜsᴛᴀᴢ ᴍᴜᴅᴀʜ ғᴀʜᴀᴍ……ᴀᴅᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ…ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴅɪᴀ ʙᴀɪᴋ..ʀᴀᴊɪɴ..ᴘᴇᴍᴜʀᴀʜ ..ᴘᴇɴʏᴀʏᴀɴɢ…ʜᴏʀᴍᴀᴛ ɪʙᴜʙᴀᴘᴀ…..sᴜᴋᴀ ᴍᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴏʀᴀɴɢ…ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴘᴜʟᴀ sᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ…ᴛᴀᴘɪ ᴊᴀʜᴀᴛ…sᴜᴋᴀ ᴍᴇɴᴄᴀᴄɪ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀ ᴏʀᴀɴɢ…..sᴏᴍʙᴏɴɢ…ᴘᴇɴᴛɪɴɢᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ sᴇɴᴅɪʀɪ…ᴋᴇᴅᴇᴋᴜᴛ…sᴜᴋᴀ ᴄᴀʀɪ ɢᴀᴅᴜʜ….ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ ᴜsᴛᴀᴢ……?”


Usᴛᴀᴢ :
“Sᴀʏᴀ ғᴀʜᴀᴍ ᴍᴀᴋsᴜᴅ ᴀᴡᴀᴋ…..ᴏᴋʟᴀʜ….ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪᴀ..ʙᴀɪᴋ…ʙᴜᴀᴛ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴀɪᴋ….ᴘᴇᴍᴜʀᴀʜ…ᴍᴇɴᴏʟᴏɴɢ ᴏʀᴀɴɢ…sᴇᴍᴇᴍᴀɴɢɴʏᴀ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴀɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ….ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ɪɴɢᴀᴛ…Nᴀʙɪ sᴀᴡ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀᴀɴɢᴋᴀɴ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ sᴀᴛᴜ ʀɪᴡᴀʏᴀᴛ….ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ɴᴀɴᴛɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘᴋᴀɴ ᴅɪ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ Aʟʟᴀʜ sᴡᴛ…ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴛᴀɴʏᴀ..ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ᴅᴏsᴀ ᴅᴀɴ ᴘᴀʜᴀʟᴀ….ᴊɪᴋᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴏsᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ…ᴍᴀᴋᴀ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴏᴛᴏɴɢ….ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʙᴀɪᴋ sᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ…ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴊɪᴋᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ….ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴘᴏᴛᴏɴɢ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴜʀᴀᴛ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ sᴇᴍᴀsᴀ ᴋɪᴛᴀ ʜɪᴅᴜᴘ….sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ʏᴀɴɢ ɴᴀᴋ ᴅɪᴘᴏᴛᴏɴɢ..ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴏsᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʀᴏsᴀᴋ ᴍᴀᴛᴀɴʏᴀ..ᴀᴋʜʟᴀᴋɴʏᴀ…ᴅɪsᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴋɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴀᴜʀᴀᴛ….sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴᴜsɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ᴍᴜғʟɪs ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴄᴀᴍᴘᴀᴋᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ɴᴇʀᴀᴋᴀ.”
“Aᴅᴀᴘᴜɴ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜᴅᴜɴɢ…ᴅɪᴀ ᴛᴇʀʟᴇᴘᴀs ᴅᴀʀɪ ᴅᴏsᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴜʀᴀᴛ…. Dᴀɴ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴅᴏsᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ…ʏᴀᴋɴɪ sᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴍᴇɴᴄᴀᴄɪ..ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀ…sᴏᴍʙᴏɴɢ..ᴅᴀɴ sᴇʙᴀɢᴀɪɴʏᴀ…ᴍᴀᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴏsᴀ ʟᴀɪɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴅᴀʀɪ Aʟʟᴀʜ ᴋᴇᴀᴍᴘᴜɴᴀɴ …ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪ ᴀᴢᴀʙ ᴅɪᴀᴋʜɪʀᴀᴛ….sᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴢᴀʙ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴅᴏsᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ…..ᴄᴜᴍᴀɴʏᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴅɪᴀᴢᴀʙ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋʟᴀʜ sᴇʟᴀᴍᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴀᴢᴀʙ ᴅᴏsᴀ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴀᴜʀᴀᴛ..ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴛɪɴɢɢᴀʟ ᴅɪ ɴᴇʀᴀᴋᴀ ᴅɪsᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴅᴏsᴀ ʙᴜᴋᴀ ᴀᴜʀᴀᴛ ɴɪ… ʟᴀᴍᴀ sᴀɴɢᴀᴛ.”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Oʜ ʏᴇ ᴋᴇ ᴜsᴛᴀᴢ…..ᴍᴀᴀғʟᴀʜ ᴜsᴛᴀᴢ… sᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴀɢᴀᴍᴀ……sᴀʏᴀ ᴄᴜᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴏʀᴀɴɢ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ…ᴅᴀɴ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ sᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢɢᴇʟᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ “ ᴛʜᴇ ʟɪʙᴇʀᴀʟ ɢᴜʀʟᴢ”……ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ…ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴜᴀɴɢ sɪғᴀᴛ-sɪғᴀᴛ……ᴊᴀʜᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪ…ᴛᴀᴋ ɢᴜɴᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ʟᴀʙᴜʜ……ᴍᴜɴᴀғɪᴋ ɴᴀᴍᴀɴʏᴀ ᴛᴜ……ᴛᴜɴɢɢᴜʟᴀʜ sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴅᴀʜ ʙᴇʀsᴇᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ʙᴀɪᴋ….ʙᴀʀᴜʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴛᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ…..”
Usᴛᴀᴢ :
“Hᴀ ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ ʜᴀ ʙɪʟᴀ ʟᴀ ᴀɢᴀᴋɴʏᴀ ᴛᴜ ….ʙᴀʀᴜ ᴀᴡᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ʙᴀɪᴋ…..ʙɪʟᴀ ᴅᴀʜ ᴍᴀsᴜᴋ ᴋᴜʙᴜʀ….?”
“Sᴀᴛᴜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇsᴛɪ ᴋɪᴛᴀ ɪɴɢᴀᴛ…ᴅᴀɴ ᴘᴇʀʙᴇᴛᴜʟᴋᴀɴ ᴘᴇʀsᴇᴘsɪ ᴋɪᴛᴀ…..ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴊᴀᴅɪ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴛᴀɴɢɢᴜʜ-ᴛᴀɴɢɢᴜʜ…….ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ ᴍᴇsᴛɪ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ sᴇʀᴛᴀ ᴍᴇʀᴛᴀ …ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀɴɢɢᴜʜ ᴅᴀɴ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴅᴜʟᴜ…..ᴍᴀᴋᴀ ᴅɪᴋʜᴜᴀᴛɪʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ sᴇᴍᴘᴀᴛ..ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ…ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴊᴀʟ ᴍᴀᴜᴛ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀʜᴜ ʙɪʟᴀ ᴛɪʙᴀɴʏᴀ….ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴍɪɴ ᴜᴍᴜʀ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀɴᴊᴀɴɢ?ᴀᴘᴀᴋᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʜɪᴅᴜᴘ sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋᴇ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴍᴀsᴀ ᴋɪᴛᴀ ʙᴇʀᴛᴀᴜʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ……”ᴘʟᴇᴀsᴇ ᴅᴏɴ’ᴛ ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ᴀs ᴀ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ ɢᴀᴍᴇ”ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴊᴜᴅɪᴋᴀɴ ʜɪᴅᴜᴘ ᴀᴡᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀsᴀɴᴅᴀʀᴋᴀɴ ʜᴀʀᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴘᴀsᴛɪ…..” Jɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ sᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴅᴀʜ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀsᴇᴅɪᴀ ʙᴀʀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ ᴍᴇɴᴜᴛᴜᴘ ᴀᴜʀᴀᴛ……ᴍᴀᴋᴀ ᴀᴅᴀᴋᴀʜ ᴜᴍᴜʀ ᴋɪᴛᴀ sᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴅᴇᴛɪᴋ ɪᴛᴜ????? Jɪᴋᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪᴍᴀᴛɪᴋᴀɴ Aʟʟᴀʜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ?”
“Sᴀᴍᴀʟᴀʜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴀᴡᴀᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴋᴀʜᴡɪɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀᴡᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴄᴀʟᴏɴ sᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ..ʜᴇɴsᴇᴍ….ᴍᴀᴄʜᴏ…ʜᴍᴍᴍ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇ ᴛᴜᴀ ʟᴀ ᴛᴀᴋ ᴋᴀʜᴡɪɴ ᴊᴀᴡᴀʙɴʏᴀ”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Hᴜ ʜᴜʜ ᴜ ᴜsᴛᴀᴢ…ɢᴇʀᴜɴ sᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇɴᴇʀᴀɴɢᴀɴ ᴜsᴛᴀᴢ ɴɪ…..ʙᴀʀᴜʟᴀʜ sᴀʏᴀ ғᴀʜᴀᴍ……..sᴀʏᴀ ɪɴɢᴀᴛ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋɴ ᴏʟᴇʜ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ sᴀʏᴀ ᴛᴜ ʙᴇᴛᴜʟ…ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ sᴇsᴀᴛ ʟᴀʀᴀᴛ ᴋɪᴛᴀ ᴅɪʙᴜᴀᴛɴʏᴀ……!! Tᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀsɪʜ ᴜsᴛᴀᴢ…ʙᴀʀᴜʟᴀʜ sᴀʏᴀ ғᴀʜᴀᴍ….ᴅᴀɴ ɪɴsʏᴀᴀʟʟᴀʜ sᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ….ᴄᴜᴍᴀɴʏᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀsᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴜsᴛᴀᴢ….ᴍᴀᴋʟᴜᴍʟᴀʜ ʙᴜᴋᴀɴ sᴇɴᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴜʙᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇɴᴅᴀ ʙᴀʀᴜ ɴɪ…..ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ sᴀʏᴀ “Tʜᴇ ʟɪʙᴇʀᴀʟ ɢᴜʀʟᴢ” ᴘᴀsᴛɪ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴇʀᴛᴀᴡᴀᴋᴀɴ sᴀʏᴀ ʙɪʟᴀ sᴀʏᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴍᴇᴍᴀᴋᴀɪ ᴛᴜᴅᴜɴɢ…..ᴀᴅᴜɪʜʜʜʜ sᴜsᴀʜɴʏᴀ ᴜsᴛᴀᴢ…ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅɪᴏʀᴀɴɢ ᴋᴜᴛᴜᴋ sᴀʏᴀ…ᴍᴀᴜ ᴍᴇɴᴀɴɢɪs sᴀʏᴀ ɴᴀɴᴛɪ…..”


Usᴛᴀᴢ :
“Bɪᴀʀʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪs ᴅɪ ᴅᴜɴɪᴀ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴛᴀᴀᴛɪ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ Aʟʟᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴀɴɢɪs ᴅɪ ᴀᴋʜɪʀᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪ ᴀᴢᴀʙ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪɴɢᴋᴀʀɪ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ Aʟʟᴀʜ”


Gᴀᴅɪs Lɪʙᴇʀᴀʟ :
“Isᴋ…Isᴋ…..Isᴋ…ʏᴇ ʟᴀʜ ᴜsᴛᴀᴢ…ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀsɪʜ….ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀsɪʜ…….sᴀʏᴀ ʀᴀsᴀ ɪɴsᴀғ sᴀɴɢᴀᴛ…..ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀsɪʜ ᴜsᴛᴀᴢ…..sᴇᴍᴏɢᴀ Aʟʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴘᴜɴᴋᴀɴ ᴅᴏsᴀ sᴀʏᴀ…..”


Usᴛᴀᴢ :
“Iɴsʏᴀᴀʟʟᴀʜ sᴇᴍᴏɢᴀ Aʟʟᴀʜ ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴀᴡᴀᴋ ᴋᴇᴋᴜᴀᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ᴅᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ ʙᴀɪᴋ……..sᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴅᴏᴀᴋᴀɴ…..!!”

sumber : facebook

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

SAVE PALESTINE

SAVE PALESTINE

buat diriku


♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.
"jadikanlah dirimu mawar yang menyeri & menguntum dijalan da'wah & biarkan mawar itu terpaksa melukai tangan-tangan untuk merasai harumnya kasih Allah"
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.

"sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamaNya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh.." (As-Saff ayat 4)

manusia adalah insan kerdil yang sentiasa melakukan kesilapan... berdampinglah kamu dengan insan-insan yang mampu menasihatimu apabila kamu melakukan kesalahan... serta insan yang mampu menerima teguran apabila dia melakukan kesilapan... kerana manusia itu dicptakan saling memerlukan antara satu sama lain...

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥
menikmati HIDUP hari ini seolah2 HARI TERAKHIR...
Sehingga kita akan berDAMAI dengan semua orang..
memberikan KEBAIKAN dan yang TERBAIK..
kepada orang2 yang DEKAT kita...
Dan karena KEBAIKAN kita tersebut...
Maka orang lainpun akan MEMBALAS kebaikan...

Disitulah KEBAHAGIAAN......
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..
Jika SENDIRI janganlah merasa sepi, ada ALLAH yang sedang mengawasi.

Jika SEDIH janganlah dipendam di hati, ada ALLAH tempat berbagi.

Jika SUSAH janganlah merasa pilu, ada ALLAH tempat mengadu.

Jika GAGAL jangan berputus asa, ada ALLAH tempat meminta.

Jika BAHAGIA janganlah menjadi lupa, ada ALLAH tempat memuja.
♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbabaa Laa Tuyigh Quluubanaa Ba’da Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

Ertinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; kerana sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 7)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi ‘Ala Diinik

Ertinya: “Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.” (HR. Ahmad dan at Tirmidzi)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa ‘Alaa Thaa’atik

Ertinya: “Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu.” (HR. Muslim)

*******************************************

ya Allah bagi lah ketenangan pada diri yang lemah ini..

buat diri ini,ku ingin berpesan:
"jangan bersedih dan jangan berputus asa..masih ada masa selagi masih ada nyawa"
buat diri ku..

ku ingin menyatakan betapa tingginya harapan ibu melihat kau berjaya..
Buat diriku,

ku ingin berpesan supaya kau tabah dalam perjuangan,berani mengharungi mehnah dan ujian..

♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥..♥..♥..♥..♥♥.